Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op 31 december 2023 is ingediend , wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is. Anders kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen volgens de huidige procedure. Vanaf 1 januari 2024  wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat (1 januari 2024) als ontwerp ter inzage liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voordat een bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd, is een lange voorbereiding nodig. Gemiddeld duurt deze voorbereiding een half jaar.

Omdat de Omgevingswet over minder dan een half jaar in werking treedt, nemen we op dit moment in principe geen nieuwe verzoeken voor een bestemmingsplanwijziging in behandeling.

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

Het wil niet zeggen dat er in de periode van juli tot en met december 2023 niets mogelijk is. Wij gaan graag met initiatiefnemers in gesprek op welke manier we een initiatief mogelijk kunnen maken. Hiervoor zijn verschillende opties:

  • Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot en met 31 december 2023. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.
  • En initiatiefnemer kan zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Het plan kan dan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente kan een verzoek om bestemmingsplanwijziging niet weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor de invoeringsdatum ter inzage gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Meer informatie

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar info@beesel.nl of contact op te nemen via telefoonnummer 077 474 92 92. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.