Zo gaan wij om met uw gegevens

 1. Meestal geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd vertrouwelijk. Wij beschermen uw  persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de geldende wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Deze link gaat naar een andere website), uAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (Deze link gaat naar een andere website) en de Wet politiegegevens (Deze link gaat naar een andere website).
 2. Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.
 3. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons. Soms mogen wij uw persoonsgegevens bij andere organisaties opvragen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt.
 4. Vragen wij gegevens over uw gezondheid, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen als u daarvoor toestemming geeft met een getekende verklaring.
 5. Soms is het nodig uw gegevens uit te wisselen met organisaties waar wij mee samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een plan dat met u is opgesteld. Wij  bespreken dit dan altijd eerst met u. Dit gebeurt dus altijd met uw toestemming.

Bijzondere situaties

Heel soms delen wij uw gegevens met andere organisaties zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of bij opsporing van fraude, maar ook dan worden alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens gedeeld.

Wie houdt toezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van de privacyregels. De gemeente Beesel heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen de gemeente Beesel toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. En controleert of de gemeente het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid goed uitvoert. De FG is voor u, maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy.

Wilt u contact met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Beesel? Stuur dan een e-mail aan privacy@beesel.nl.

Wat zijn uw rechten?

De gemeente Beesel gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten of dat u het ergens niet mee eens bent. U hebt het recht ons te vragen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen;
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • En u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een andere website) vindt u meer uitleg over deze rechten.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten?

U als geregistreerde heeft ook rechten, hier kunt u aanspraak op maken. Het gaat hier om:

Om gebruik te maken van uw rechten kunt een afspraak maken via info@beesel.nl onder vermelding van inzage geregistreerde persoonsgegevens.

Privacy melding

Privacy melding/datalek

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor gegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek.


Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale systemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan.

Meldplicht datalekken

Alle organisaties in Nederland – dus ook de gemeente Beesel – zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. Voor uitgebreide informatie over de meldplicht datalekken verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een andere website).

Hebt u een beveiligings-/ datalek ontdekt?

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Deze melding kunt u indienen via datalek@beesel.nl.

Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:

 • IP-adressen
 • Logbestanden
 • Reproduceerbaarheid
 • Schermafbeeldingen
 • Een beschrijving van de gegevens die voor u zichtbaar zijn.

Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek, dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren we, waar nodig, de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Aanpassen privacyverklaring

Gemeente Beesel behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.