Commissievergadering

maandag 23 september 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 30 september 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: dhr. H. van Tegelen
Griffier:  dhr. P. Moors

  1. Opening;
  2. Mededelingen;
  3. Vaststelling verslag commissievergadering 4 september 2019;
  4. Beleidskader grootschalige energieopwekking;
  5. Vaststellen financiële verordening gemeente Beesel 2019;
  6. Vaststellen verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Beesel 2019;
  7. Veegplan bestemmingsplan bebouwde gebieden;
  8. Sluiting.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.