Aanmelden mailinglijst

Als u actief op de hoogte gehouden wilt worden van dit plan kunt u uw e-mailadres achterlaten op de mailinglijst. Vul hiervoor het aanmeldformulier Wederikstraat (Deze link gaat naar een andere website) in. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is ontvangt u hierover een e-mail. Natuurlijk kunt ook deze webpagina (www.beesel.nl/wederikstraat) in de gaten blijven houden voor de laatste informatie.

Actueel nieuws

3 juli 2024: Stand van zaken en vervolgstappen vergunningaanvraagproces Wederikstraat

Er zijn plannen om modulaire woningen te bouwen op het huidige grasveld aan de Wederikstraat. Graag informeren we u over de stand van zaken en de vervolgstappen van het aanvraagproces.

Vergunningaanvraag op basis van definitief ontwerp

Op 15 april 2024 heeft woningcorporatie Nester een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Een kennisgeving van deze aanvraag is ook gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). De aanvraag omgevingsvergunning is gebaseerd op het definitieve ontwerp zoals is besproken tijdens de participatiebijeenkomst van 30 januari 2024. Op 27 februari 2024 heeft u een terugblik van deze bijeenkomst ontvangen.

Huidige stand van zaken vergunningaanvraag

Op dit moment toetst de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning. Daarnaast wordt de provincie Limburg om advies gevraagd en bereiden we de stukken voor de adviesvraag aan de gemeenteraad voor. Ook wordt er nog vervolgonderzoek uitgevoerd voor flora en fauna.

Vervolgstappen behandeling vergunningaanvraag

Bindend advies gemeenteraad
Met het ingaan van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) is een bindend advies van de gemeenteraad nodig. Het bindend advies houdt in dat de gemeenteraad een gemotiveerd advies geeft over de omgevingsvergunningaanvraag voor modulaire woningen aan de Wederikstraat. Het college van burgemeester en wethouders moet dit advies opvolgen. Het bindend advies van de gemeenteraad staat in september 2024 op de agenda van de commissievergadering en besluitvormende raadsvergadering.

Het advies van de gemeenteraad wordt vervolgens verwerkt in het ontwerpbesluit.

Collegebesluit ontwerpbesluit
In oktober 2024 besluit het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpbesluit. In dit ontwerpbesluit staat wat het college voornemens is te besluiten over de vergunningaanvraag.

Na het collegebesluit ligt de ontwerpvergunning 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website). Daarnaast worden de geïnteresseerden via de mailinglijst op de hoogte gesteld van de terinzagelegging.

Collegebesluit definitief
Na de inzagetermijn worden de ingediende zienswijzen behandeld. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders naar verwachting begin 2025 een definitief besluit over de vergunningaanvraag. Elke indiener van een zienswijze ontvangt persoonlijk bericht over wat er met de zienswijze is gedaan.

Het definitieve besluit op de vergunningaanvraag ligt na besluitvorming 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het besluit bij de rechtbank.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Peelen, projectleider van de gemeente Beesel, via telefoonnummer: 077-474 92 92 of door een e-mail te sturen naar: info@beesel.nl.

Bewonersavonden

Terugblik informatieavond 30 januari 2024

Op dinsdag 30 januari 2024 is er een informatieavond georganiseerd over de woningbouwplannen aan de Wederikstraat. Tijdens deze bijeenkomst werd het definitieve ontwerp gepresenteerd en was er ruimte om hierop te reageren. Daarnaast bespraken we ook een schets voor het wijzigen van de bestaande openbare ruimte. Er kwam nog een aantal wensen en aandachtspunten naar voren:

Woningbouw

 • Raam aan de straatkant verwijderen
 • Leibomen toevoegen

Openbare ruimte

 • Wederikstraat 14-48 ook meenemen bij herinrichting openbare ruimte
 • Handhaven locaties huidige bomen
 • Aandacht voor de kruisingsvlakken
 • Aandacht voor inritten

Naar aanleiding van bovenstaande wensen en aandachtspunten zijn de ontwerpen, waar mogelijk, gefinetuned. Hiermee is het participatietraject om te komen tot een ontwerp voor de woningbouw en de aanpassing van de bestaande openbare ruimte afgerond.

Documenten

Op basis van bovenstaande tekeningen van LA Architecten (woningbouwplan) en Brouwers (openbare ruimte) wordt de vergunning aangevraagd en worden de openbare ruimte en de bestaande wegen aangepast.

Bekijk hier de uitnodiging voor de informatieavond van 30 januari die aan de omwonenden is gestuurd. (PDF, 94.1 kB)

Terugblik informatieavond 14 november 2023

Op dinsdag 14 november is er een informatieavond georganiseerd over de woningbouwplannen aan de Wederikstraat. Tijdens deze werksessie, onder leiding van dagvoorzitter Tom Vaessen, gingen we samen aan de slag. LA Architecten presenteerde eerst een drietal ontwerpschetsen die varieerden in onder andere de opstelling van de gebouwen, het soort woningen, buitenruimte en parkeerplaatsen. Vervolgens gingen de omwonenden in 2 groepen met elkaar om tafel om per schets de voordelen en nadelen op papier (post-its) te zetten.

We zijn blij met de input die is opgehaald. We zijn ons ervan bewust dat er nog zorgen zijn over de ontwikkeling. We waarderen uw aanwezigheid en het meedenken daarom des te meer.

Ontwerp

Zoals aangegeven tijdens de informatieavond gaat de gemeente samen met LA Architecten en Barli aan de slag om de input van de aanwezigen zoveel als mogelijk te verwerken in één ontwerp. Eind januari 2024 organiseren we een nieuwe bijeenkomst waarin we het ontwerp graag met u delen. Hiervoor ontvangt u in het nieuwe jaar een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om een reactie te geven op het ontwerp.

Bestaande infrastructuur

Daarnaast bespreken we tijdens de informatiebijeenkomst ook graag een schets voor het wijzigen van de bestaande infrastructuur. U krijgt ruimte om input te leveren over het groen, parkeren en het wegprofiel. Deze input verwerken we in de vergunningaanvraag.

Lees hier de uitnodiging voor de informatieavond van 14 november die aan omwonenden is verstuurd. (PDF, 169.7 kB)

Terugblik informatieavond 10 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober 2023 is een informatieavond georganiseerd over de woningbouwplannen aan de Wederikstraat in Reuver. Tijdens de informatieavond hebben de bestuurders van Gemeente Beesel en Nester, wethouder Anouk Huijs en Harrie Oosterlee van Nester een toelichting gegeven op de plannen die er zijn voor de ontwikkeling van modulaire woningen en het proces dat tot nu toe is doorlopen. Vervolgens is door de projectleider van de gemeente Beesel een presentatie gegeven, waarin uitgebreider is ingegaan op de locatiekeuze, de inhoud van het project en het vervolgproces.

Ook zijn tijdens deze informatieavond vragen van omwonenden beantwoord.

Lees hier de bewonersbrief over de informatieavond inclusief de vragen en antwoorden (deze brief is verstuurd op 31 oktober 2023). (PDF, 480.5 kB)

Terugblik inloopavond woningbouwplannen Wederikstraat 7 juni 2023

Op woensdag 7 juni 2023 organiseerden gemeente Beesel en Woningstichting Nester een inloopavond over de woningbouwplannen aan de Wederikstraat te Reuver. Het voornemen is om modulaire woningen te realiseren op het huidige grasveld. De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woonruimte.

Omwonenden en andere belanghebbenden deelden tijdens deze avond hun zorgen en wensen over onder andere de wijze van verhuur, doelgroepen, tijdelijke huurcontracten, privacy en de bestaande verkeerssituatie.

Tijdens het vervolgproces blijven gemeente Beesel en Nester met de omwonenden in contact om de wensen en zorgen verder in beeld te brengen en het plan verder uit te werken. Zodra er meer bekend is over de mogelijke invulling van de locatie organiseren we een nieuwe informatiebijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Onderstaande vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd. Dit gebeurt zodra omwonenden zijn geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

Ruimtelijke procedure

Hoe is het proces tot nu gelopen?

De actualiteit vraagt om oplossingen voor de behoefte aan woningen voor urgent woningzoekenden. In lijn met de landelijke ontwikkelingen, zien we ook in de gemeente Beesel een sterke behoefte aan urgente woningbouw. Deze ontwikkelingen maken dat ervoor gekozen is huisvesting voor urgent woningzoekenden te realiseren. Het doel is het realiseren van huisvesting voor urgent woningzoekenden waaronder woningzoekenden uit de eigen gemeente, statushouders en Oekraïense ontheemden.

Uiteindelijk zijn na een locatieafweging drie locaties overgebleven. Voor deze drie locaties is vervolgens verder ingezoomd op de haalbaarheid. Na zorgvuldige afweging van alle belangen en vanuit de urgentie van deze opgave is de locatie Wederikstraat hierbij als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Dit omdat de gemeente eigenaar is van de grond, het bestemmingsplan wonen toelaat en realisatie van de woningen ruimtelijk inpasbaar is. De invloed van deze huisvesting in de bestaande wijk is onderdeel geweest van deze belangenafweging. Daarom is ook budget beschikbaar gesteld om te komen tot een goede inpassing en leefbaarheidsmaatregelen in de directe omgeving.

Het college heeft op 19 juli 2022 besloten de ontwikkeling van de locatie Wederikstraat met Nester uit te werken. Op dat moment was niet duidelijk of het project haalbaar zou zijn. In de vervolggesprekken met Nester zijn de kaders uitgewerkt waarbinnen de ontwikkeling realiseerbaar is. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Nester waartoe het College op 16 mei 2023 heeft besloten. Op dat moment is de locatiekeuze definitief geworden. Na het besluit over de samenwerkingsovereenkomst met Nester is de communicatie richting omwonenden opgestart. Naar aanleiding daarvan is een vragenuur op 7 juni jl. gehouden.Tijdens en na de inloopavond van 7 juni 2023 zijn nadrukkelijk de zorgen van de omwonenden gedeeld. Deze zorgen zijn in het ontwerp en de verdere plannen meegenomen.

De aanbieder welke de woningen voor Nester gaat realiseren is geselecteerd. Deze aanbieder is Barli.

Samen met Barli, LA Architecten, Nester en de omwonenden is een ontwerp gemaakt waarin de inbreng van de omwonenden zoveel als mogelijk is meegenomen.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Op dit moment ligt er een samenwerkingsovereenkomst waarin op hoofdlijnen de kaders tussen gemeente en Nester zijn vastgelegd. Daarnaast ligt er een ontwerp. In dit ontwerp is de input van omwonenden zoveel als mogelijk meegenomen.

Invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 kent aanpassingen in het ruimtelijke proces. Hierdoor wijzigt de procedure voor de ontwikkeling van de modulaire woningen aan de Wederikstraat.

Bindend advies gemeenteraad

Een van de wijzigingen is dat bij specifieke ontwikkelingen een bindend advies van de gemeenteraad nodig is, voordat het college hierover mag besluiten. Bij de omgevingsvergunningaanvraag voor de modulaire woningen aan de Wederikstraat is een bindend advies van de gemeenteraad nodig.

Definitieve vergunningaanvraag

Oorspronkelijk was het plan om te werken met een tijdelijke omgevingsvergunning, die nadien zou worden verankerd middels een bestemmingsplanwijziging.

Onder de Omgevingswet is er (ook) voor een tijdelijke omgevingsvergunningaanvraag een bindend advies van de gemeenteraad nodig. Vervolgens is het ook een bevoegdheid van de gemeenteraad om het plan te verankeren in het omgevingsplan. In deze situatie is dus twee keer een gang naar de gemeenteraad nodig voor hetzelfde plan.

Als er direct een permanente (dus geen tijdelijke) omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend, kan de permanente vergunning één-op-één worden overgenomen in het omgevingsplan. Hierbij is één keer een gang naar de gemeenteraad nodig: namelijk voor het bindend advies. Om deze reden heeft het college gekozen om voor de modulaire woningen aan de Wederikstraat direct een permanente vergunningaanvraag te doen.

Blijven de woningen tijdelijk of permanent staan?

Het doel van de gemeente Beesel en Nester is dat de woningen permanent blijven staan.

Waarom worden er op de locatie geen 'gewone' huizen gebouwd?

Vanwege de snelheid van het ontwikkelen en realiseren van modulaire woningen is er gekozen voor het traject zoals beschreven. Op deze wijze kunnen de woningen op korte termijn worden gerealiseerd.

Wat is de reden dat het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) wordt gewijzigd?

Het doel van gemeente Beesel en Nester is dat de woningen permanent blijven staan. Een wijziging van het omgevingsplan is nodig omdat op deze locatie weliswaar een woonfunctie is toegestaan, maar er nog geen directe titel is waarbij woningen gebouwd/toegevoegd mogen worden. Om dit mogelijk te kunnen maken moet het omgevingsplan worden gewijzigd.

Wat is de impact van het project?

De impact op de fysieke omgeving wordt bij de verdere uitwerking in beeld gebracht. Bijvoorbeeld door het aantal benodigde parkeerplaatsen uit te werken en de inpassing in het groen vorm te geven.

Is al definitief duidelijk dat het plan doorgaat? Wat zouden redenen kunnen zijn om het niet door te laten gaan?

Uitgangspunt is dat het plan wordt gerealiseerd op deze locatie. De locatiekeuze staat niet meer ter discussie. Een van de punten die nog verder uitgewerkt moet worden op basis van het (schets)ontwerp is de definitieve financiële haalbaarheid. De modulaire woningen zullen naar alle waarschijnlijkheid met een financieel verlies worden gerealiseerd. Woningcorporaties zijn opgericht om woningen te realiseren in de sociale huur en dat is ook de reden dat zij een maatschappelijk verlies kunnen accepteren. Als dit tekort te groot wordt en het niet meer verantwoord is dan zal het project in deze vorm dus geen doorgang vinden.

Het college neemt een besluit over de omgevingsvergunningaanvraag. Hiervoor heeft het college een bindend advies van de gemeenteraad nodig. Tegen de vergunning zijn er rechtsbeschermingsmogelijkheden (bezwaar en beroep). In een beroepsprocedure is het aan de rechter om een uitspraak te doen. De belangen van de omwonenden worden aan de voorkant zo goed als mogelijk meegenomen in de plannen. Het één op één verwerken van de omgevingsvergunning in het bestemmingsplan heeft de raad gedelegeerd aan het college. Dit staat ook niet open voor beroep (rechtsbescherming heeft inmiddels al plaatsgevonden bij de (identieke) vergunning).

Gaat het plan op de Wederikstraat door, ook indien deze niet passen binnen het budget?

Met de huidige informatie is het beeld dat realisatie van de plannen doorgaat.

Kan ik bezwaar maken?

In het proces om te komen tot een vergunningsaanvraag is de inbreng van de omgeving en aanwonenden meegenomen. In oktober 2024 besluit het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpbesluit. Hierna ligt de ontwerpvergunning 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders naar verwachting begin 2025 een definitief besluit over de vergunningaanvraag. Het definitieve besluit op de vergunningaanvraag ligt na besluitvorming 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het besluit bij de rechtbank.

Uit de documenten is gebleken dat de gemeente al weet dat nadeelcompensatie (voorheen planschade) waarschijnlijk ingezet zal moeten gaan worden. Wat zegt dit dan over de haalbaarheid van het project?

Nadeelcompensatie (voorheen planschade) is een standaard onderdeel bij de ontwikkeling van een gebied. Hierbij is gaat het om een nadeel als gevolg van een wijziging van het omgevingsplan of verlening van een vergunning. Bij nieuwe ontwikkelingen is het verplicht om hier aandacht voor te hebben. In de samenwerkingsovereenkomst is dan ook benoemd wie aan de lat staat voor nadeelcompensatie; dit is de gemeente. Of er daadwerkelijk sprake is van nadeelcompensatie en hoe groot die is, wordt door een onafhankelijk adviseur/deskundige behandeld. Of er nadeelcompensatie optreedt als gevolg van de ontwikkeling en hoe groot die dan zou zijn, is niet benoemd en is ook niet bekend.


Een mogelijke waardevermindering als gevolg van de aankondiging van een ontwikkeling komt wettelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoe wordt het verschil verklaard tussen de reguliere meterprijs van bouwgrond en de verkoopprijs aan Nester?

De grond blijft in beginsel van de gemeente Beesel. Op het moment dat de bestemming van de locatie is gewijzigd koopt Nester de grond voor een waarde zoals die op dat moment onafhankelijk getaxeerd wordt (marktwaarde). In de samenwerkingsovereenkomst is wel opgenomen dat het in ieder geval een minimale waarde is van €200.000. Dit bedrag is gebaseerd op eerdere transacties. Dit is zo geformuleerd, omdat het niet mogelijk is om gronden te taxeren met een toekomstige bestemming.

Door de gewijzigde vergunningsprocedure wordt de bestemming direct gewijzigd. Hierdoor wordt Nester eerder als in eerste instantie gepland eigenaar van de grond.

Welke (haalbaarheid)onderzoeken zijn er gedaan om de buurt op deze manier weg te zetten?

Wethouder Huijs heeft tijdens de informatieavond hierover het volgende toegelicht: “De woorden die zijn gebruikt in het advies aan het College, zijn woorden waar ik zelf ook een naar gevoel van heb. De tekst is ontzettend scherp geformuleerd. Echter uiteindelijk zijn die woorden ook wel van belang geweest om in het College een hele goede discussie te voeren over ook de keerzijde van dit project. Want die zit echt wel op de sociale cohesie, dus dat is een terechte constatering. De teksten zijn gebaseerd op cijfers, data die wij als gemeente hebben. Over waar bijvoorbeeld de inzet van de gezinscoaches zitten en waar inkomensondersteuning zit. Dat zijn gegevens die hiervoor geraadpleegd worden. Maar ik ben eens dat de gebruikte bewoording hierin veel te scherp is. Ik vind het heel vervelend en daarvoor bied ik oprechte excuses aan.“

Vervolgens is toegelicht dat het betrekken van de gegevens op enkel de Wederikstraat niet kloppend is. De tekst passage benoemt een brede beschouwing van de Bloemenbuurt. Dus zijn de cijfers benoemd die duiden op de hele wijk en niet alleen de Wederikstraat. Waar mogelijk, ook gelet op privacyoverwegingen, zullen de cijfers nader worden onderbouwd. Dit komt terug in de antwoorden op de tijdens de informatieavond geparkeerde vragen.

Welke onderzoeken zijn er gedaan om de buurt zo slecht weg te zetten? En met welke cijfers en data is dit beeld onderbouwd?

De informatie over het aantal huurwoningen in de buurt is bekende data vanuit kadastrale informatie en bekend binnen Nester als eigenaar van de huurwoningen. De informatie ten aanzien van inkomensgroepen (in combinatie met schulden) is binnen de gemeente beschikbaar vanuit systeemdata over de bijstandsuitkeringen en schuldhulpverlening. Deze systeemdata zijn ook beschikbaar m.b.t. de inzet die de gemeente verricht inzake de jeugdproblematiek. Bovenstaande data zijn voor de afweging afgezet tegen het gemeentelijke gemiddelde.

Wat betekenen deze plannen voor de woonwagenbewoners?

De status van de woonwagenbewoners die nu al in het gebied gevestigd zijn, verandert niet. De woonwagenbewoners die er wonen kunnen daar dus blijven wonen. Tevens loopt er een inventarisatie naar de concrete behoefte die er is aan woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente. Op basis van de resultaten zal de gemeente beleid opstellen op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan deze behoefte.

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat Nester de woningen aan een derde partij mag verkopen. En wie zou die derde partij dan zijn?

In de samenwerkingsovereenkomst is de verkoop aan een derde partij benoemd omdat ook de woningcorporatie soms woningen verkoopt. Dit kan bijvoorbeeld aan een andere corporatie zijn. Het is daarom goed om hierover afspraken vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst.

Het is zeker niet de bedoeling om de woningen aan het COA te verkopen of om ter plaatse een asielzoekerscentrum te realiseren. Dit wordt ook geborgd door het aantal woningen bij de vergunningverlening vast te leggen.

Locatie

Hoe is de locatiekeuze tot stand gekomen?

Bij de afweging van de locatiekeuze zijn onderstaande elementen van belang geweest mede gelet op de grote urgentie op deze opgave:

 • Beschikbaarheid / eigendom grond gemeente
 • Bestemming van de locatie
 • Binnen bebouwd gebied / aansluiting op openbaar gebied
 • Bereikbaarheid van het openbaar vervoer
 • Strijdigheid met bestaande nieuwbouwlocaties.

Bij de afwegingen is getracht alle argumenten en kanttekeningen helder te hebben op basis waarvan uiteindelijk een keus is gemaakt om de locatie Wederikstraat verder uit te werken. Daarbij is een belangrijke afweging geweest dat de gronden in gemeentelijk eigendom zijn en reeds een woonbestemming hebben.

Waarom worden de woningen in deze buurt gerealiseerd en hoe is er rekening gehouden met de belangen van de bewoners?

Locaties in alle dorpskernen zijn beoordeeld. Op dit moment zijn bijvoorbeeld statushouders verdeeld over onze hele gemeente, in alle kernen. De Oekraïense inwoners worden voor het grootste deel opgevangen in Reuver/Offenbeek.

Bij de locatie afwegingen zijn er meerdere locaties bekeken. Belangrijke overwegingen om tot deze locatie te komen zijn het eigendom van de gemeente en de geldende woonbestemming, in relatie tot de gewenste snelheid en urgentie. Er zijn bij deze afweging ook andere braakliggende terreinen beoordeeld. Terreinen op of nabij een industrieterrein met hindercirkels voldoen niet aan een woonfunctie met een permanent karakter.

We hebben bewust gekozen voor het toevoegen van woningen met een hoge kwaliteit en dus geen containerwoningen. Het woon- en leefklimaat is nadrukkelijk onderdeel van de verdere uitwerking. Dit pakken we graag op samen met omwonenden. Hiervoor hebben we ook budget geoormerkt.

Kunnen de woningen niet op andere plekken in de gemeente worden gerealiseerd?

We zien dat er op dit moment een grote groep mensen urgent op zoek is naar onderdak. Hiervoor willen we in huisvesting voorzien.
Naast de woningen die we op de locatie Wederikstraat realiseren, huisvest de gemeente statushouders in de hele gemeente en worden ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Op dit moment worden bijvoorbeeld circa 40 Oekraïners binnen onze gemeentelijke opvanglocaties gehuisvest, en circa 10 binnen particuliere opvang.

Waarom is de locatie aan de Vogelsweide afgevallen, heeft dit te maken met de geplaatste kast?

De locatie Vogelsweide is afgevallen omdat deze locatie gelegen is in de geurcirkel van de nabij gelegen veehouderij. Dit heeft niks te maken met de geplaatste kast.

Hoe groot is de geurcirkel van de veehouderij waardoor het gebied Vogelsweide niet geschikt is?

De locatie Vogelsweide is gemeentelijk eigendom en ligt binnen de milieucontouren van het IV bedrijf aan de Beeselseweg. Gemeente Beesel hanteert de norm van maximaal 3 OUE (odour unit) voor locaties binnen de bebouwde kom en 14 OUE voor het buitengebied. Voor de hier bedoelde locatie is de geurbelasting gelegen tussen de 5 - 10 OUE en dus hoger dan de norm die gehanteerd wordt voor binnen de bebouwde kom. Hiermee is de locatie bij de locatie afweging afgevallen als potentiële locatie voor (tijdelijke)woningbouw.

Realisatie

Wat zijn modulaire woningen?

Een modulaire woning is een woning die is samengesteld uit verschillende modules, volledig afgewerkt in de fabriek. Een modulaire woning heeft een flexibel bouwsysteem, waardoor de woning aangepast kan worden aan de woonbehoefte. De woningen worden gebouwd conform het Bouwbesluit permanente bouw. Een modulaire woning is een duurzaam woonproduct voor langere tijd.

Welk soort woningen wordt er gerealiseerd?

De insteek is om permanente woningen toe te voegen ten behoeve van huisvesting met tijdelijke huurcontracten. Gezien het modulaire bouwsysteem bestaat daarnaast een hoge mate van flexibiliteit in de inpassing van de woningen op de locatie. Dus betaalbare woningen met een goede kwaliteit die middels tijdelijke huurcontracten worden verhuurd aan urgente doelgroepen.

In de voorbereidingsfase (oriëntatiefase) was nog onduidelijk welke producten voor de huisvesting van urgente doelgroepen beschikbaar zijn en passen binnen de kaders zoals deze zijn bepaald. De hiervoor gebruikte schetsen zijn slechts ter illustratie geweest. Inmiddels heeft Nester in samenwerking met de gemeente een marktconsultatie uitgevoerd om een leverancier te selecteren. Het bedrijf Barli is hieruit naar voren gekomen. Inmiddels is het aantal woningen herzien naar 18 woningen. De woningen van deze aanbieder bieden alle faciliteiten binnen de woonruimte (zoals een wasmachine-aansluiting), hierdoor is er geen noodzaak meer voor een centrale verblijfs- of wasruimte.

Hoe wordt het aantal en soort woningen vastgesteld?

Het aantal woningen en andere randvoorwaarden worden vastgelegd in de omgevingsvergunning. Dit wordt later één op één overgenomen in de wijziging van het omgevingsplan.

Om hoeveel woningen gaat het?

Tijdens de informatieavond op 10 oktober 2023 is het aantal woningen herzien. Het betreft 18 woningen, verdeeld over maximaal 2 woonlagen.

Waarom komt er zo’n groot gebouw?

Er is gekeken naar welke bouwmassa mogelijk is op de locatie, waarbij wordt uitgegaan van maximaal 2 lagen, ook rekening houdend met de mogelijkheden die de wijzigingsbevoegdheid voor het perceel biedt. Gedurende het proces is gebleken dat er niet voor kleine appartementen wordt geopteerd, maar juist voor de iets grotere appartementen. Dit is een van de redenen waarom inmiddels het aantal woningen is herzien van 20 naar 18 eenheden. Het aantal bewoners per woning is overigens hetzelfde gebleven, het blijven 1 tot 2 personen per appartement.

Welke partij(en) gaan de woningen realiseren?

Nester heeft na een marktconsultatie afspraken gemaakt met de leverancier “Barli” voor het leveren van de woningen.

Wat is de rol van Nester in dit project?

 • Gemeente Beesel zorgt voor bouwrijpe grond.
 • Nester zorgt in samenwerking met een ontwikkelaar voor de woningen.
 • Nester zorgt voor de toewijzing.

Op welk moment is het geld voor inpassing van het plan beschikbaar?

De gemeente heeft besloten vooruitlopend op de verkoop van de grond reeds €200.000 beschikbaar te stellen voor leefbaarheidsmaatregelen. Denk hierbij aan een aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden, goede inpassing in het groen, de
verkeerssituatie, de parkeervoorzieningen in het plangebied en de omgeving.

Wanneer zijn de woningen klaar en gereed voor de verhuur?

We streven ernaar de woningen eind 2024 te plaatsen en deze aansluitend te verhuren.

Communicatie/participatie

Ik wil op de hoogte gehouden worden van dit plan. Kan dat?

Als u actief op de hoogte gehouden wilt worden van dit plan kunt u uw e-mailadres achterlaten op de mailinglijst. Vul hiervoor het aanmeldformulier Wederikstraat (Deze link gaat naar een andere website) in. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is ontvangt u hierover een e-mail. Natuurlijk kunt ook deze webpagina (www.beesel.nl/wederikstraat) in de gaten blijven houden voor de laatste informatie.

We houden de bewoners van de Wederikstraat uiteraard ook per brief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Waarom zijn de omwonenden zo laat geïnformeerd?

Het College heeft op 19 juli 2022 besloten de ontwikkeling van de locatie Wederikstraat met Nester uit te werken. Op dat moment was niet duidelijk of het project haalbaar zou zijn. De aansluitende periode is gebruikt om de kaders waarbinnen de ontwikkeling realiseerbaar is verder uit te werken. Pas toen hierop daadwerkelijk meer zicht was is dit vertaald in een samenwerkingsovereenkomst tussen Nester en de gemeente waarover het College op 16 mei 2023 heeft besloten. Vervolgens is de gemeenteraad geïnformeerd en werd u als omwonende ook geïnformeerd middels de aankondiging van het vragenuur op 7 juni 2023. Eerder was er nog onvoldoende zekerheid, waardoor het op dat moment te vroeg was om hierover te communiceren. Dit zou onnodig onrust veroorzaakt kunnen hebben.

Waarom heeft de gemeente de gestelde vragen niet schriftelijk beantwoord?

Dit is een bewuste reden. Dit is niet omdat we die vragen niet willen beantwoorden, maar omdat we met elkaar in dialoog tot beantwoording willen komen. U ontvangt de vragen en antwoorden ook op schrift na afloop, dit doen we middels een brief die 31 oktober 2023 is verstuurd. De vragen en antwoorden zijn hier op de website terug te lezen.

Wie worden actief betrokken/geïnformeerd over dit plan?

Alle bewoners van de Wederikstraat worden betrokken bij dit project. Ook worden alle bewoners van de Wederikstraat actief geïnformeerd over het project. Dit gebeurt per brief en op deze website. Verder wordt iedereen die zich heeft aangemeld voor de mailinglijst over dit project, actief geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.

Kunnen omwonenden meedenken over het plan?

Ja. We hechten er veel waarde aan om de ontwikkelingen samen met de omwonenden vorm te geven. Daarom worden omwonenden uitgenodigd om mee te denken. Hoe kunnen de bouwplannen het beste ingepast worden in de omgeving? Hierbij kunt u denken aan de thema’s verkeer & parkeren, privacy & inpassing bouwplan, groen en openbare ruimte, leefbaarheid.

Verhuur

Voor welke doelgroepen zijn de woningen bedoeld?

De ontwikkeling voorziet in huisvesting voor urgent woningzoekenden. Dit zijn huishoudens die dringend op zoek zijn naar een woning.
Gemeente en Nester maken concrete afspraken op welke wijze de woningen worden toebedeeld. De volgende doelgroepen komen hiervoor in ieder geval in aanmerking:

 • Woningzoekenden uit gemeente Beesel met een urgente woonbehoefte (bijvoorbeeld urgentie die is ontstaan na een scheiding of gezinsbreuk)
 • Statushouders
 • Oekraïense woningzoekenden

Wat zijn ervaringen op andere plekken met tijdelijke woningen?

Nester heeft toegelicht dat uit andere projecten, niet alleen in hun werkgebied maar ook in andere werkgebieden, blijkt dat wel degelijk binding kan ontstaan met mensen die een beperkte duur ergens wonen. Betrokkenheid van alle partijen is nodig om dat te kunnen met elkaar te creëren.

Worden bewoners geholpen met vervolghuisvesting?

In principe wonen de bewoners maximaal 2 jaar in dit complex. In de tussentijd moeten de bewoners zelf op zoek naar nieuwe permanente woonruimte. Nester helpt daarbij door middel van het aanbieden van woningen op Thuis in Limburg. Iedereen kan hierop reageren. Degene met de langste inschrijfduur krijgt normaliter sneller een woning toegewezen.
Gemeente Beesel zal ook de komende jaren in overleg met de woningcorporaties woningen blijven toevoegen en de woningvoorraad afstemmen op behoefte.

Wat is de huurprijs?

De huurprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen rondom de aftoppingsgrens (650,-) komen te liggen.

Hoe wordt de woningtoewijzing geregeld?

Er wordt gewerkt met tijdelijke huurovereenkomsten. In principe mag elke bewoner er maximaal 2 jaar wonen.

Wat wordt de status van de woningen als er geen ontheemden uit Oekraïne meer zijn, of als ze na 2 jaar nog geen reguliere woning hebben gevonden?

Nester zet in op de begeleiding van mensen in hun wooncarrière om ze van een tijdelijke woning naar een definitieve woning te begeleiden. Dit is ook afhankelijk van mutaties in de bestaande woningvoorraad. De insteek is dat het binnen 2 jaar lukt om door te stromen. Daarvoor wordt ook geïnvesteerd in de woningvoorraad in onze gemeente, zodat er voldoende woningaanbod is. De praktijk moet uitwijzen hoe dit verloopt. Er wordt in ieder geval gewerkt met tijdelijke huurcontracten voor maximaal 2 jaar.

Urgente doelgroepen zijn niet alleen de Oekraïense ontheemden, maar ook statushouders en ook mensen vanuit Beesel zelf. En daar zien we een wachtlijst. Dus mochten de Oekraïense ontheemden weer terug kunnen, dan zijn die plekken naar verwachting snel weer ingevuld, ook gelet op de aanhoudende behoefte aan plekken voor de opvang van ontheemden. Mocht het zijn dat er alsnog plekken leeg komen te staan, dan wordt op dat moment bekeken op welke wijze die plekken op een andere manier kunnen invullen, mogelijk met meer permanente bewoning.

Gemeente Beesel en Nester maken met elkaar nadere afspraken over de toewijzing van de woningen en de inhoud van de huurovereenkomsten, passend binnen de wettelijke regelgeving.

Hoe gaat de gemeente om met de leefbaarheid en het algemene klimaat? En welke onderzoeken zijn daarnaar gedaan?

Het woon-en leefklimaat en de inpassing in de omgeving is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen. We hebben dan ook middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van leefbaarheidsmaatregelen. Er is gekozen om dit niet allemaal vooraf in te vullen maar samen te kijken naar hoe we een goede leefomgeving kunnen behouden en welke maatregelen hiervoor opgepakt kunnen worden. Leefbaarheid is bij de locatiekeuze nadrukkelijk meegenomen in de afweging die is
gemaakt.

Uitgebreide onderzoeken liggen daar niet aan ten grondslag. Natuurlijk wordt onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken richten zich met name op de omgeving, zoals de flora en fauna, archeologie en bodem. Dit neemt niet weg dat de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aspect is in de verdere uitwerking. We zijn ervan overtuigd dat dit in overleg met omwonenden beter kan worden ingevuld in plaats van vooraf op basis van (bureau)onderzoeken.

Wat wordt gedaan om het woon- en leefklimaat van de huidige bewoners te borgen?

Mede naar aanleiding van de geuite zorgen tijdens het vragenuur op 7 juni 2023, hebben Nester en gemeente besloten dat er in ieder geval een aanspreekpunt komt. Omwonenden maar ook nieuwe bewoners kunnen hier terecht met vragen, zorgen en klachten. Deze persoon zal ook regelmatig op locatie aanwezig zijn en bij aanvang ook inventariseren welke aandachtspunten er zijn.

Daarnaast hebben we bewust gekozen voor woningen met een hoge kwaliteit, en bijvoorbeeld geen containerwoningen. Dit vinden we beter passend ten opzichte van de bestaande wijk en zorgt voor een kwalitatieve uitstraling.

Het woon- en leefklimaat is ook nadrukkelijk onderdeel van de verdere uitwerking, die we graag samen met omwonenden willen oppakken. Denk hierbij aan aspecten zoals verkeer en parkeren, privacy en inpassing bouwplan, groen en openbare ruimte en uitwerking van leefbaarheidsmaatregelen. Hiervoor is ook budget geoormerkt.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

De veiligheid kunnen wij als gemeente nooit volledig garanderen, dat kunnen wij van geen enkele inwoner uit onze gemeente. Maar om het gevoel van onveiligheid te voorkomen wordt ingezet op begeleiding en een aanspreekpunt voor de locatie. Dit aanspreekpunt is er enerzijds voor de nieuwe inwoners om te kijken naar ondersteuningsbehoeften en anderzijds zeker ook als vraagbaak voor de omwonenden. Feit blijft ook dat als ‘s nachts iets gebeurt, dat de politie gebeld moet worden. Dit is niet anders dan in iedere andere wijk.

Daarnaast is het belangrijk om met elkaar te blijven communiceren wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld door periodiek te evalueren en de inzet hierop af te stemmen.

Bij wie kan men terecht als er overlast is?

Overlast kan in eerste instantie gemeld worden bij de verhuurder: Nester. Nester en gemeente Beesel hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid wanneer er sprake is van overlastsituaties.

Krijgt het gebouw 24/7 toezicht?

Het gebouw krijgt geen 24/7 toezicht. Bij de verhuur van de woningen aan de Wederikstraat gelden dezelfde regels als bij andere huurwoningen. In geval van overlast zal hierop op dezelfde wijze worden geacteerd.

Hoe zit het met openbaar vervoer en de bereikbaarheid daarvan?

Bij de locatiekeuzes, locatie afwegingen zijn een aantal criteria gehanteerd. Eigengrond, de bereikbaarheid ten opzichte van het openbaar vervoer maar ook aansluitend aan het openbaar gebied. Deze criteria zijn in de afwegingen meegenomen. De Wederikstraat
ligt wat dat betreft op loopafstand van het treinstation en de busverbinding.

Hoe wordt omgegaan met de parkeergelegenheid? Wordt het groen en met name de bomen behouden?

Afhankelijk van het soort woningen gelden kengetallen voor parkeren. Voor de ontwikkeling op de Wederikstraat wordt in basis uitgegaan van 1,2 parkeerplaats per eenheid (uitgaande van 18 woningen betekent dit ruimte voor 21,6 pp).

Aangegeven is dat de parkeerdruk in de straat op dit moment al erg hoog is. Samen met omwonenden willen we verder in gesprek over thema’s zoals onder andere parkeren en groen en de inpassing van het gebouw ten opzichte van de omgeving.

Kan ik een rol vervullen als de nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen?

Mocht hier interesse in zijn dan kunnen mensen zich melden bij gemeente Beesel of Nester. Vanuit daar bekijken we of/hoe we dit kunnen vormgeven.

Hebben statushouders/Oekraïners een aanspreekpunt in de gemeente?

Ja, statushouders en Oekraïners hebben een aanspreekpunt binnen de gemeente.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de veelgestelde vragen nog een vraag die niet beantwoord is? Neem dan contact op met gemeente Beesel door een e-mail te sturen naar: info@beesel.nl of via telefoonnummer: 077 - 474 92 92.