Advies college Beesel: sportpark Solberg na brede belangen afweging beste locatie voor nieuwe huisvesting basisschool Het Spick

woensdag 22 december 2021

In afstemming met onderwijsstichting Kerobei, Blie in Beesel Drakedörp en het verenigingsleven zijn vanaf 2019 vier locaties en vijf scenario’s onderzocht voor nieuwbouw en/of renovatie van de basisschool in de kern van Beesel. Eventueel als onderdeel van een multifunctionele accommodatie. Het huidige schoolgebouw is in alle opzichten verouderd en te groot. Van de vier locaties die onderzocht zijn - Gertrudiskerk en omgeving, het huidige schoolterrein van Het Spick, de gymzaal en sportpark Solberg – komt locatie sportpark Solberg uit de onderzoeken als beste keuze naar voren.

Focus op nieuwbouw bij drie mogelijke locaties
De raad van Beesel heeft bij motie van 11 oktober 2021 besloten om de locatie rondom de kerk te schrappen als locatie. Ook heeft de raad opgeroepen om in de locatiekeuze van de toekomstige huisvesting van Het Spick te focussen op nieuwbouw en daarover nog deze raadsperiode, die in maart 2022 eindigt, een voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Om tot een goed voorstel te komen is naast de onderzoeken ook de mening van de inwoners gepolst via een enquête en vindt er overleg plaats met de ouderenvereniging en de kinderopvang. Ook lopen er nog gesprekken met het kerkbestuur en Hoeve de Bongerd over de mogelijke positionering van culturele verenigingen in Beesel en de huisvesting voor ouderenactiviteiten.

Advies voor nieuwbouw school op Sportpark Solberg
Het college van gemeente Beesel adviseert de raad om in te stemmen met de locatie van Sportpark Solberg voor nieuwbouw van basisschool Het Spick. In deze brede belangen afweging zijn de diverse onderzoeken, de enquête en een financiële doorkijk meegenomen. Allereerst sluit de locatie Solberg goed aan bij de uitkomsten van de raadpleging van de inwoners. Met de keuze voor Solberg kan de veelvuldig geuite wens van de inwoners in vervulling gaan om de oude meisjesschool van Het Spick te handhaven en het terrein na sloop van het resterende schoolgebouw te bestemmen voor woningbouw. Daarmee wordt ook ingegaan op de gevoelens uit de enquête. De omvang van de eventuele opbrengsten die dat met zich meebrengt moet nog concreet worden becijferd.
Verder levert de keuze voor sportpark Solberg als schoollocatie ook het (financiële) voordeel op dat de basisschool meteen kan verhuizen, zonder op zoek te hoeven gaan naar tijdelijke huisvesting in het geval van (ver)nieuwbouw op de huidige locatie.

Vervolgstappen
De concrete situering van de nieuwbouw op Solberg en het mogelijk multifunctioneel gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen op het sportpark vergen nog nader onderzoek en overleg. De raad zal dan 24 januari eerst een besluit moeten nemen over de locatie voor de nieuwe huisvesting van Het Spick. Na besluitvorming door raad over de locatie krijgt de raad in een separaat voorstel de concrete financiële onderbouwing daarvan voorgelegd.