Besluiten van burgemeester en wethouders 10 november

maandag 23 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 10 november 2020.

3. Toetreding Mook en Middelaar tot BsGW

De gemeente Mook en Middelaar wil toetreden tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap Limburg. De gemeente Beesel moet hier haar toestemming voor geven. Het College heeft het principebesluit genomen in te stemmen met de toetreding. Het College is bevoegd om dit besluit te nemen als de Raad hier expliciet toestemming voor heeft verleend. Het College vraagt toestemming aan de Raad om een definitief toestemmingsbesluit nemen.

4. Start procedure omgevingsvergunning Roozendaelseweg 2

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een woning en drie (pré)mantelzorgwoningen op het perceel Roozendaelseweg 2 in Reuver. Na de (pré)mantelzorg worden de (pré)mantelzorgwoningen als bed and breakfast gebruikt. Het College is voornemens onder voorwaarden mee te werken aan de aanvraag en zet de procedure om te komen tot een vergunning in gang.

5. Stand van zaken actieplan Duurzaamheidsvisie Beesel 2019-2030

Sinds begin 2019 werkt de gemeente aan haar duurzame doelen aan de hand van de Duurzaamheidsvisie Beesel 2019 – 2030. In die visie en bijbehorende thematische verdieping staan de opgaven, doelen en tussenstappen op weg naar een duurzaam Beesel. Na 1,5 jaar is het tijd voor een tussenevaluatie van het bijbehorende actieplan. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het actieplan Duurzaamheidsvisie Beesel 2019-2022 met een raadsinformatiebrief.

6. Detailhandelsbeleid

De Raad heeft op 16 december 2019 de beleidsvisie Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vastgesteld. De doelen daarvan zijn de levendigheid en leefbaarheid in de dorpscentra vergroten en de winkelleegstand aanpakken. Eén van de acties om dit te bereiken is het opstellen van een Detailhandelsbeleid. Het College stelt de Raad voor het opgestelde detailhandelsbeleid vast te stellen. Ook vraagt zij de Raad aan de hand daarvan de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver vast te stellen.

7. Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra

De Raad heeft op 16 december 2019 de beleidsvisie Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vastgesteld. De doelen daarvan zijn de levendigheid en leefbaarheid in de dorpscentra vergroten en de winkelleegstand aanpakken. Eén van de acties om dit te bereiken is het opstellen van een Stimuleringsregeling. Die regeling heeft als doel ondernemers en vastgoedeigenaren te stimuleren om (nieuwe) initiatieven in de drie centrumgebieden te ontplooien, gevels van bestaande winkelpanden te verbeteren of een andere bestemming aan (leegstaande) winkelpanden buiten de drie centrumgebieden te geven. Het College stelt de Raad voor de daarvoor opgestelde Stimuleringsregeling vast te stellen.

9. Vragen Zorgboerderij De Huiberg

Zorgboerderij De Huiberg vraagt om duidelijkheid over een aantal financiële afspraken. Het College heeft besloten akkoord te gaan met het bieden van een éénmalige compensatie voor de maaltijden ter hoogte van €2-, per maaltijd in 2019 en 2020 tot en met 15 november 2020. Het gaat hierbij om maaltijden van inwoners die vanuit de Wet langdurige zorg een modulair pakket thuis ontvangen. Vanaf 15 november 2020 moet De Huiberg deze bijdrage aan cliënten vragen. Als een cliënt deze bijdrage niet kan betalen, kan De Huiberg naar de Wmo verwijzen. De gemeente bekijkt dan of de cliënt hierin gecompenseerd moet worden of dat er andere oplossingen zijn. Voor de overige vragen verwijst het College naar de regionaal gemaakte afspraken.