Voorwaarden

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Beesel? Dan geldt het volgende:

  • Het is een schriftelijke beslissing van de gemeente Beesel;
  • Dit besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn;
  • U bent het niet eens met het besluit, óf
  • U vindt dat de gemeente ten onrechte geen besluit heeft genomen, óf
  • U vindt dat de gemeente het besluit te laat heeft genomen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt schriftelijk bezwaar indienen door een brief te sturen (bezwaarschrift) naar de gemeente. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

In uw brief moet in elk geval staan:

  • uw naam en adres,
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft,
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of de publicatie),
  • waarom u het niet eens bent met het besluit,
  • uw handtekening.

Besluit

Gemeente Beesel heeft een externe bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert over de vraag of een bezwaarschrift terecht is. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt ook de beslissing op het bezwaarschrift. Hierbij houdt het bestuursorgaan rekening met het advies van de bezwaarschriftencommissie. Als het bestuursorgaan het advies niet overneemt, legt het in het besluit op bezwaar uit waarom het van het advies afwijkt.

De gemeente moet binnen 12 weken een besluit nemen over het bezwaarschrift. De gemeente kan de beslistermijn meestal met maximaal 6 weken verlengen. In specifieke gevallen kan de beslissing nog langer worden uitgesteld. De gemeente informeert u hierover.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.