Commissievergadering 26 februari 2024

woensdag 21 februari 2024

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag 26 februari 2024 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.

Voorzitter: L. Smeets
Griffier: N. Vintcent

Bekijk de stukken voor de vergadering (Deze link gaat naar een andere website).

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.