Uw persoonsgegevens bekijken

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken? Op Mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) onder 'Persoonlijke gegevens' kunt u zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met uw DigiD (Deze link gaat naar een andere website).
U kunt ook een afspraak maken om uw gegevens op het gemeentehuis te bekijken. Rechtstreekse inzage in uw gegevens is gratis. Een medewerker kijkt dan met u in het systeem. Wilt u een uittreksel van uw persoonsgegevens uit de BRP? Dan worden hier wel kosten voor berekend. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Uittreksel BRP.

Wijzigingen in uw persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te passen. U moet dit wel met bewijsstukken kunnen aantonen.

Wie kunnen uw gegevens inzien?

De gemeente is wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Organisaties die gegevens uit het BRP te krijgen, gaan uiteraard zorgvuldig met uw privacy om. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken correct uit te voeren. Wilt u weten welke instanties of personen uw persoonsgegevens krijgen en waarom? Dit kunt u opzoeken in de BRP-scan (Deze link gaat naar een andere website) van de Rijksoverheid. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Bent u onder curatele gesteld? Dan mag uw curator uw gegevens inzien. U hoeft de curator hiervoor niet te machtigen.

Overzicht verstrekkingen uit de BRP aanvragen

Als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u recht op inzage in uw eigen gegevens en op de volgende informatie over de verwerking:

  • Het doel van de verwerking
  • Welke persoonsgegevens wij van u verwerken
  • Of wij gegevens aan anderen doorgegeven, en zo ja, aan wie
  • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  • Of wij gegevens uit andere bronnen hebben verkregen dan van uzelf, en zo ja, welke
  • Of er besluiten genomen zijn op basis van uw profiel, en zo ja, hoe dit werkt en de mogelijke gevolgen voor u

Wilt u weten aan wie er in het afgelopen jaar uw gegevens uit de BRP zijn verstrekt? Dan kunt u schriftelijk een overzicht opvragen. U kunt uiteraard alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke gegevens het gaat en voeg hierbij een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente weigeren om u inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

  • De veiligheid van de staat
  • Het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten en het toezicht hierop
  • Gewichtige economische en financiĆ«le belangen van de overheid
  • De bescherming van u of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.