Waarnemend burgemeester

Voor de periode tussen het vertrek van Bob Vostermans en de komst van de nieuwe burgemeester wordt er een waarnemend burgemeester aangesteld. Hierover spraken de fractievoorzitters van onze politieke partijen recent met de gouverneur Emile Roemer. De fractievoorzitters gaven in het gesprek met de gouverneur aan waar ze willen dat de waarnemend burgemeester aan voldoet. De gouverneur neemt deze punten mee en komt medio augustus met een voorstel voor wie de waarnemend burgemeester wordt.

Proces werving nieuwe burgemeester bestaat uit verschillende stappen

De fractievoorzitters spraken ook met de gouverneur over de stappen die we gaan zetten om te komen tot de nieuwe burgemeester. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

23 september 2024 – benoemen leden vertrouwenscommissie

Op 23 september worden tijdens een raadsvergadering de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. De vertrouwenscommissie gaat over de benoeming van de nieuwe burgemeester. De kern van de vertrouwenscommissie bestaat uit leden van de gemeenteraad.

September/oktober 2024 – profielschets nieuwe burgemeester

Er wordt een profielschets gemaakt. Hierin staat omschreven wat voor burgemeester de gemeente Beesel zoekt. Waar moet de nieuwe burgemeester goed in zijn? Welke ervaring brengt hij met zich mee? Inwoners van de gemeente wordt om input gevraagd voor het opstellen van de profielschets. De consultatie start aan het einde van de zomervakantie. Het is nog niet bekend hoe we dit precies vormgeven.

Oktober/november 2024 – openstellen vacature

Aan de hand van de profielschets wordt er een vacature opgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de vacature open. Dat doet de minister door de vacature in de Staatscourant te publiceren. De vacature wordt ook op andere plekken gepubliceerd.

December 2024 – beoordelen sollicitaties door de gouverneur

Sollicitanten krijgen een aantal weken de tijd om te reageren. Als de sollicitatieperiode voorbij is vraagt de gouverneur van alle sollicitanten (justitiële) inlichtingen op. Hij toetst of de sollicitanten in beginsel benoembaar zijn voor het ambt van burgemeester.

Begin januari 2025 – selectie kandidaten voor gespreksrondes

De gouverneur gaat in gesprek met de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. Op basis hiervan bepaalt de vertrouwenscommissie wie zij – op basis van de inlichtingen, de CV’s en de brieven – wil uitnodigen om in te gesprek te gaan.

Medio januari 2025 – 1e en 2e gespreksronde met sollicitanten door vertrouwenscommissie

Nadat er besloten is wie er wordt uitgenodigd, voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de sollicitanten.

Medio februari 2025 – aanbevelingsvergaderingen (besloten en openbaar) door de gemeenteraad

Tijdens een raadsvergadering wordt de nieuwe burgemeester voorgedragen. Eerst krijgen de leden van de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering te horen wie de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie en wie op nummer 2 staat. De gemeenteraad stemt vervolgens in een geheime stemming over de kandidaten. Vervolgens maakt de gemeenteraad de nieuwe kandidaat-burgemeester bekend.

Maart/april 2025 – afronding procedure door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Na het voordragen van de nieuwe burgemeester aan de gemeenteraad, voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Zo doet veiligheidsdienst AIVD onderzoek en vindt er fiscaal onderzoek plaats. Als dit allemaal in orde is, is de weg vrij voor de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Begin mei 2025 – installatie/beëdiging nieuwe burgemeester

Daarna volgt de beëdiging van de nieuwe burgemeester. De gouverneur beëdigt de nieuwe burgemeester namens Zijne Majesteit de Koning.

Bekijk ook eens de pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Deze link gaat naar een andere website) waarin in 14 stappen de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt omschreven.