M.H.J. (Marcel) Roelofs

Pasfoto van M.H.J. (Marcel) Roelofs

M.H.J. (Marcel) Roelofs

Taken

Portefeuille:

Fijn wonen

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumenten
 • Omgevingswet
 • Openbare werken
 • Vergunningverlening

Duurzaamheid

 • Programma
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • Circulaire economie
 • Verkeer

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie, Euregio Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid regionale werkgroep Deltaopgave Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid taakgroep Maas Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Bestuurlijk overleg Maasveren Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid regionale werkgroep Waterketen Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ruimtelijk Domein Limburg Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid AB Afvalverwerking Samen Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid Aandeelhouders WML Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid Bestuurlijk overleg RMO Onbezoldigd 12 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuurlijke Stuurgroep RES Onbezoldigd 12 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Bestuurlijk overleg Cultuur Noord-Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Lid AB waterschap panel noord Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid van BROL waterschap Limburg Onbezoldigd 2 bijeenkomsten per jaar
Algemeen bestuurslid Ons WCL Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Nederlandse vereniging Riviergemeenten Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid bestuur BsGW Onbezoldigd
Overige functies/niet ambtshalve (peildatum 1-4-2024) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd