Bijzondere besluitvormende raadsvergadering 31 mei

woensdag 25 mei 2022

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op dinsdag 31 mei 2022 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.

Voorzitter: B. Vostermans
Griffier:  N. Vintcent

Tijdens deze feestelijke vergadering wordt het nieuwe college geïnstalleerd, wordt een vrijgekomen raadszetel opnieuw ingevuld en vindt  aansluitend de beëdiging van de fractievertegenwoordigers plaats. De stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.