Quickscan als onderbouwing voor locatiekeuze nieuwe huisvesting van basisschool Het Spick

vrijdag 25 februari 2022


Op 7 maart komt de locatiekeuze voor de nieuwe huisvesting van basisschool het Spick opnieuw in de raad. In de raadsvergadering van 24 januari is het voorstel van het college van gemeente Beesel om in te stemmen met de locatie van Sportpark Solberg voor nieuwbouw van basisschool Het Spick, in de gemeenteraad aangehouden. Een quickscan met een nadere onderbouwing voor nieuwbouw basisschool Kerkstraat en basisschool Solberg en herontwikkeling Kerstraat is aan het aangehouden raadsvoorstel toegevoegd.  Doelstelling is om deze raadsperiode nog een besluit te nemen.

Quickscan
Vraag van de raad was om een quickscan uit te voeren en deze toe te voegen aan het aangehouden voorstel. Op 27 januari is met een vertegenwoordiging van de raad afgestemd wat in de quickscan behandeld zou moeten worden. De quickscan geeft onder andere antwoord op de stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheden, een kosten- en opbrengsten indicatie per variant, gevolgen voor bestemmingsplan en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur.
Elke keuze heeft gevolgen voor zowel de grondexploitatie als de investeringskosten. In de quickscan is dit in beeld gebracht zonder een voorkeur uit te spreken. Het is aan de raad om hier op 7 maart een besluit over te nemen.