Uitkering Rampenfonds voor getroffenen hoog water

donderdag 5 augustus 2021

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken.
Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van BsGW. Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. 

Deze voorwaarden zijn:
1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier in door middel van onderstaande link. De aanmeldperiode is verlengd. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2021.

Aandachtspunten:

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
  • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.

Vrije gift
Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.
Denkt u, na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor een gift van het Nationaal Rampenfonds? Dien dan uw aanvraag in via https://bsgw.nl/nl/verzoek-om-gift-uit-het-nationaal-rampenfonds.

Overige ondersteuning
Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Naast bij dit fonds kunnen getroffen gezinnen en bedrijven terecht bij hun eigen verzekeraar. Daarnaast heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de 'Wet tegemoetkoming schade bij rampen' van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. Naar verwachting wordt de bijbehorende regeling in de tweede helft van augustus vastgesteld.
Mensen kunnen ook psychische problemen ervaren door de overstromingen. Slachtofferhulp biedt een luisterend oor en geeft psychische ondersteuning. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 0900-0101.