Inspraak ontwerp-omgevingsvergunningen dijkverbetering Beesel

maandag 2 augustus 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel op 14 juli 2021 een ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen en veranderen van wegen hebben vastgesteld;

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel op 20 juli 2021 een ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van damwanden hebben vastgesteld.

Deze ontwerp-besluiten betreffen zogenaamde uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan “Dijkverbetering Beesel”. Het projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen in de gemeente Beesel. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Het project “Dijkverbetering Beesel” maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Inzage

De ontwerp-vergunningen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 30 juli 2021 t/m 9 september 2021. Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-6340.html.

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

- in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver;

Door de maatregelen in verband met het Corona-virus zijn mogelijkheden om de analoge stukken in te zien beperkt. Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

- Gemeente Beesel, de heer T. van Loon, tel. 077- 474 9256

Hoe kunt u reageren?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan iedereen van 30 juli 2021 t/m 9 september 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerp-uitvoeringsbesluiten naar voren brengen.

Zienswijzen over de ontwerp-vergunningen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498.