Besluiten van burgemeesters en wethouders 12 januari

maandag 25 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 12 januari.

3. vaststelling regionaal beleid WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) Noord Limburg

Elke WEB regio moet een Regionaal Programma Volwassenen Educatie vaststellen. Het regionale programma van de gemeente Beesel liep af per 31 december 2019. De regio heeft gewerkt aan een nieuw programma waarin ook de laaggeletterdheid als nieuw aandachtsveld een plaats zou krijgen. Afspraken tussen Rijk en gemeenten (VNG) hierover zijn echter kort voor de zomer vastgelopen. Om de rechtmatigheid van d regionale uitvoering WEB en de bijbehorende financiën te borgen, stelt het college het programma toch vast, maar dan zonder de onderdelen laaggeletterdheid. De werking van deze onderdelen worden opgeschort zolang er geen bestuurlijke afspraken zijn tussen Rijk en gemeenten.
Daarnaast stemt het college er mee in om het samenwerkingsconvenant arbeidsmarktregio Noord Limburg: regionaal educatieprogramma 2020-2021 aan te gaan.

4. voortzetten samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche

Sinds 2008 wordt het toezicht en de handhaving op de Participatiewet, Ioaw/z (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer) en Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) uitgevoerd door de Sociale Recherche, in regionaal verband. Het doel van toezicht en handhaving hierop is om te zorgen dat een uitkering/ondersteuning daadwerkelijk terecht komt bij diegene die dit nodig heeft. En om te voorkomen dat ten onrechte uitkeringen verstrekt worden of gebruik wordt gemaakt van voorzieningen.
Op basis van een evaluatie stemt het college in met het voorstel om het huidige contract met de Sociale Recherche voor langere duur vast te stellen. Met deze overeenkomst wil de regio de toekomstige samenwerking verder bestendigen en een langdurig partnership aangaan.

5. Agenda portefeuilllehoudersoverleg Sociaal Domein 14-1-2021

Het college stemt in met de agenda en de adviespunten voor het regionale portefeuillehouders overleg Sociaal Domein op 14 januari 2021. Dit overleg vindt maandelijks plaats met de regiogemeenten. Deze keer staat op de agenda:

  • Samenwerkingsagenda WerkgeversServicePunt NL
  • Sturing en Inkoop
  • Samenwerkingsovereenkomst Expertteam. Over dit laatste onderwerp besluit het college de wethouder Jacobs te mandateren om deze te ondertekenen

6. Overeenkomst met Stichting Primula voor de inzameling van bruikbare en niet-bruikbare huisraad aan huis

Het college gaat akkoord met het sluiten van een overeenkomst met Stichting Primula voor het huis aan huis ophalen van bruikbare en niet-bruikbare huisraad. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en geldt voor 1 jaar. Er is een mogelijkheid tot het verlengen van de overeenkomst  met twee keer 1 jaar. Stichting Primula wordt ook de inzamelaar voor niet-bruikbare huisraad en bruikbaar en niet-bruikbaar wit- en bruingoed binnen de gemeente Beesel.

7. Overeenkomst inzameling en sortering textiel ondergrondse containers en scholen.

In de periode 1 april t/m 31 december 2020 is een proefperiode doorlopen met textiel inzamelaar Regain Recyclables B.V. uit Cuijk.  De ervaringen met deze partij zijn positief. Het college stemt daarom in met het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Regain voor het inzamelen van textiel de komende jaren.
Sinds vele jaren zamelen ook de basisscholen textiel in om schoolactiviteiten mee te financieren. Om versnippering van de inzameling te voorkomen, is afgesproken dat de scholen meeliften in het contract met Regain.