Besluiten van burgemeesters en wethouders 22 december

dinsdag 12 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 22 december.

3. Verhoging tarieven Maasveren

Het college stemt in met de verhoging van de veertarieven. De verhoging is nodig vanwege oplopende brandstofkosten en een duurdere verzekering voor de nieuwe ponten. De tarieven gaan omhoog met 10 cent per categorie. Voorwaarde is wel dat de meeropbrengst door de exploitant wordt gereserveerd voor het onderhoud van de veerponten. Met de verhoging lopen de GR (gemeenschappelijke regeling) Maasveren niet uit de pas met andere veerpont tarieven. Momenteel hanteert de GR Maasveren namelijk de laagste tarieven van de 15 veerponten in Zuid-Nederland. Wanneer ook de andere colleges van gemeenten in de GR Maasveren instemmen worden de tarieven verhoogd.

4. Verzoek tot toetreding BsGW van de gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar wil toetreden tot de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap Limburg (BsGW). Bestaande deelnemers aan deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) moeten hier toestemming voor geven. Het nemen van dat is besluit is een bevoegdheid van het college, echter wel nadat er toestemming is van de gemeenteraad. De raad heeft daarom op 14 december toestemming aan het college gegeven om in te stemmen met de toetreding. Met het besluit op dit collegevoorstel geeft het college nu ook formeel toestemming aan Mook en Middelaar om toe te treden.

5. PFAS Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg-Noord

Het college heeft de PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg-Noord vastgesteld. Uit deze kaart blijkt dat de regionale achtergrondwaarde de landelijke achtergrondwaarde niet overschrijdt. Dit betekent dat PFAS geen belemmering vormt om grond – onder voorwaarden – her te gebruiken.
De gemeenteraad stelde al eerder de bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord vast op 14 september 2020. Toen was het onderzoek naar de regionale achtergrondwaarden nog niet afgerond. De raad besloot destijds ook dat het college bevoegd is om beide documenten vast te stellen zodra het onderzoek naar de achtergrondwaarden afgerond is. Dit is nu het geval. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd en de kaart wordt bekend gemaakt.

6. Subsidieaanvraag synthese

De huidige overeenkomst tussen de Gemeente Beesel en Synthese loopt af per 31 december 2020. In de samenwerking met Synthese is toegewerkt naar een aantal doorontwikkelingen, die zijn opgenomen in een afsprakenkader voor de aankomende 2 jaar. Ook is er een nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2021-2022. Het college kent Synthese een subsidie toe van € 377.203,60 voor de personele inzet en de activiteiten zoals beschreven in de oplegger 2021- 2022.  Gedurende deze twee jaar worden de gemaakte afspraken verder ingevuld. De inzet en doorontwikkelingen zijn beschreven in het uitvoeringsplan 2021. Het college stemt in de subsidieovereenkomst en de oplegger. Daarnaast neemt het college kennis van het uitvoeringsplan.