Besluiten van burgemeesters en wethouders 15 december

woensdag 23 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 15 december.

4. Definitief rapport onderzoek duurzaamheid door Rekenkamercommissie

Het college neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommisie over het Duurzaamheidsbeleid in de gemeente. De rekenkamercommissie heeft hier de afgelopen periode een onderzoek naar uitgevoerd in de gemeente Beesel over 2008-2020. Recent is het college in de gelegenheid gesteld om de conceptrapportage te voorzien van een reactie. Voorzien van deze reactie, biedt de Rekenkamercommissie het voorstel nu aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.

5. Aansluiting Veiligheidsregio Limburg Noord bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Het Veiligheidsberaad heeft het principebesluit genomen om een  Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) op te richten. Voordat de Veilgiehdsregio Limburg-Noord overgaat tot deelname aan deze werkgeversvereniging wordt elke gemeenteraad in de regio in de gelegenheid gesteld om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. Vanuit het college zijn er geen wensen of bedenkingen tegen dit voorgenomen besluit en dit is opgenomen in een raadsvoorstel. De gemeenteraad wordt nu gevraagd hierover een besluit te nemen.

6. Subsidie Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg 2021

In de Wmo 2015 en de Jeugdwet staat dat de gemeenten een advies- en meldpunt moeten hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt in onze regio vormgegeven via Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
Het college neemt kennis van de subsidieaanvraag en de begroting 2021 van Veilig Thuis NML. Het college gaat daarnaast akkoord met een nieuw verdeelmodel m.b.t. de financiering van Veilig Thuis NML door de 14 gemeenten. Het college stemt er ook mee in een bedrag van € 63.767,63 beschikbaar te stellen voor de financiering van Veilig Thuis en daarmee aan de wettelijke verplichting te voldoen. Gemeente Venlo krijgt het mandaat om de subsidievaststelling en –verlening af te handelen.

7. Bestemmingsplan Keulseweg 93

Op 21 september besloot het college een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan te verlenen voor 3 appartementen aan de Keulseweg 93 (het voormalige pnd van Elektro Killaars). De periode waarin hierop zienswijzen konden worden ingediend is nu voorbij.  Het college legt daarom nu het voorstel aan de gemeenteraad voor om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

8. Standpuntbepaling Agendapunten vergadering Algemeen Bestuur RUD

Het college stemt in met de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) op 17 december 2020. Tegelijk stemt het college in met de voorgestelde standpunten m.b.t. deze agendapunten. 

9. Uitvoeringsprogramma VTH

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht & handhaving vastgesteld. Het is wettelijk verplicht om voor deze activiteiten een jaarprogramma op te stellen. Het uitvoeringsprogramma gaat nu ter kennisgeving naar de gemeenteraad. In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht wordt het ook ter kennisname aan de Provincie Limburg verzonden.

10. Lokaal uitvoeringsprogramma wonen kern Beesel 2021-2023 en 2024-2030

De gemeenteraad heeft het college eerder gevraagd om in de kern Beesel 20 koopwoningen en 15 huurwoningen te realiseren. Samen met de kern Beesel en woningcorporatie Nester zijn naar aanleiding hiervan de meest kansrijke locaties op een rijtje gezet, met als uitgangspunt ‘de juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste plek’.
Daaruit blijkt dat er in totaal 34-49 woningen ontwikkeld kunnen worden op de korte termijn. Op middellange termijn is met name de huidige basisschoollocatie en/of de gymzaallocatie in beeld. Dit is mede afhankelijk van de besluitvorming medio 2021 voor nieuw- of verbouw van de basisschool. Het college stemt in met de notitie over dit onderwerp en de keuze voor prioritaire woningbouw- en inbreidingslocaties.

11. Agenda en standpunten PHO Landelijk Gebied en Ruimte 17 december 2020

Op 17 december 2020 vindt het eerstvolgend PHO Landelijk Gebied en Ruimte plaats. Dit staat wederom in het teken van de ontwikkelingen in regionale beleidstrajecten op het vlak van landelijk gebied en ruimte. Het college stemt in met de agenda en verleent de portefeuillehouder mandaat om standpunten namens het college in te brengen.

12. Bestemmingsplan woningbouw Offenbekermarkt

Het college stemt in met de concept planschade overeenkomst en de exploitatieovereenkomst m.b.t. het bouwplan aan de Offenbekermarkt 9 in Reuver. Eerder nam het college daarover een principebesluit en stond daarin positief tegenover de bouw van 9 levensloopbestendige woningen op dit perceel. Met de vaststelling van deze overeenkomsten kan de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief.

13. LED verlichting voor buitensportvelden / Meerjarenonderhoudsplanning buitensport

Voor de buitensportaccommodaties heeft de gemeente een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Deze planning is afgelopen periode geactualiseerd, na overleg met de sportverenigingen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van prioriteiten binnen het groot onderhoud waardoor, naast efficiënt onderhoud, ook ruimte ontstaat in financiële zin. Deze ruimte wil het college gebruiken om in 2021 alle buitensportvelden van LED-verlichting te voorzien. Hiermee dragen we aan de ene kant bij aan de duurzaamheid van de sportvelden en aan de andere kant ontstaan er voor de verenigingen meer mogelijkheden om de velden ’s avonds te gebruiken.

14. Herziene exploitatieopzet Oppe Brik 

Het college stemt in met de herziene exploitatieopzet ‘Oppe Brik’ per 31-12 2020. Hierin wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen van de exploitatie, zoals de wijzigingen in de grondverkoop, en op een analyse van de verschillen. Het college stemt er ook mee in de exploitatieopzet voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.