Besluiten van burgemeester en wethouders 8 december

woensdag 16 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 8 december.

3. Collegevoorstel portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 10-12-2020

Het college stemt in met de agenda voor het regionale portefeuillehouders overleg Sociaal Domein op 10 december 2020. Dit overleg vindt maandelijks plaats met de regiogemeenten. Deze keer staat op de agenda:

  • Adviesnota Crisis Jeugd (Thema Jeugd)
  • Contracten en samenwerkingsconvenant jeugdzorgplus 2021 (Thema Jeugd)
  • Deelname aan digitaal scholingsplatform in Limburg (Thema Participatie).

Ook gaat het college akkoord met het samenwerkingsconvenant tussen de gemeente en JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland.

4. Collegevoorstel Dynamische afsluiting grensovergang Witte Stein

Het college stemt in met het halveren van de huurprijs voor het gebruik van transponders bij de dynamische wegafsluiting Witte Stein. De wegafsluiting is al een half jaar defect, daarom wordt ingestemd met deze tegemoetkoming aan de huurders van de transponders. Ook besluit het college om in 2020 geen onderhoud uit te voeren aan de afsluiting en verder te onderzoeken hoe in de toekomst om te gaan met de wegafsluiting, in overleg met de gemeente Brüggen.

5. Collegevoorstel actualisatie kostendekking Gemeentelijk rioleringsplan 2020 ( GRP )

De gemeente Beesel beschikt over een Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. Hierin staat dat er halverwege de planperiode een financiële actualisatie moet plaatsvinden. Daar heeft het college nu over besloten. Het college stemt er mee in de rioolheffing niet aan te passen. Ook moeten de ambities uit het waterketenplan en de resultaten van de gesprekken tussen gemeente, partners en inwoners over locaties waar de gevolgen van de klimaatverandering het grootst zijn, meegenomen in de het nieuwe GRP. Pas daarna wordt de rioolheffing aangepast. Het college wil in de nieuwe GRP 2023-2027 bepalen hoe om te gaan met het doorbelasten van de kosten voor overhead en de afschrijvingstermijn van de riolering.

6. Collegevoorstel vergunningaanvraag Roozendaelseweg 2

Het college agendeert een raadsvoorstel, waarin wordt gevraagd om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit heeft betrekking op de omgevingsvergunning t.b.v. realisatie van een burgerwoning en drie (pré)mantelzorgwoningen aan de Roozendaelseweg 2. Het college besloot eerder aan de aanvraag voor deze vergunning mee te willen werken en informeerde de raad hierover via een raadsinformatiebrief (RIB). Meer dan een vijfde deel van de raad gaf naar aanleiding van deze RIB aan als gemeenteraad over dit onderwerp te willen besluiten en de besluitvorming niet aan het college te willen laten.

7. Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst ‘Dijkversterking Beesel’ sluiten met het Waterschap Limburg

Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Beesel. Het Waterschap Limburg en de gemeente leggen in deze overeenkomst de afspraken, de rolverdeling en verantwoordelijkheden vast bij de voorbereiding en uitvoering van het project. Het college verleent ook de portefeuillehouder mandaat om de overeenkomst te ondertekenen.

8. Collegevoorstel regiodeal eerste tranche

De 8 Noord-Limburgse gemeenten hebben een visie opgesteld: in 2025 willen wij de Gezondste Regio van Nederland zijn. Om de ambities in deze visie en de doelstellingen uit het regionaal uitvoeringsprogramma te realiseren is onder andere een Regiodeal gesloten met het Rijk en de Provincie Limburg. De regiodeal omvat vijf inhoudelijke thema’s. In de eerste tranche van deze Regiodeal zijn 18 projectfiches opgesteld met een totale financieringsomvang van €58 miljoen. Het college stemt in met de Beeselse financiële bijdrage aan de eerste tranche.

9. Collegevoorstel Agenda Burgemeestersoverleg 11 december 2020

Het college stemt in met de agenda voor het regionale burgemeestersoverleg op 11 december 2020. De belangrijkste agendapunten voor dit overleg zijn de brief van de gemeente Horst aan de Maas m.b.t. de ombuigingen van de begroting, de 1e tranche van de regiodeal en de 1e enveloppe investeringsagenda.