Besluiten van burgemeesters en wethouders 24 november

woensdag 2 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 24 november 2020.

3. Collegevoorstel aanpassing regeling bijzondere kosten pleegzorg 1-1-20

Het college stemt in met de aanpassing van de regeling ‘bijzondere kosten pleegzorg’. Deze regeling is onderdeel van de pleegvergoeding die zorgaanbieders verstrekken aan pleegouders. De wijzigingen vloeien voort uit een evaluatie van de regeling. Met dit besluit wordt zowel de inhoud van de regeling als het richtbedrag per pleegkind aangepast.

4. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Sturing en Inkoop fase 3

De regio Noord Limburg is een gezamenlijke aanbesteding gestart rondom de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Participatie en Wmo. Dit project wordt ook wel Sturing en Inkoop genoemd. Het project bestaat uit 4 fasen. Het college stemt er mee in om de raad te informeren over de huidige stand van zaken van fase 3 en het vervolgproces, via een raadsinformatiebrief.

5. Collegevoorstel Investeringsagenda en Regiodeal 24112020

Het college heeft ingestemd met een selectie van projecten die onderdeel worden van de regionale Investeringsagenda. Daarbij heeft het college aangegeven dat de bijdragen aan projecten door de gemeente Beesel gemaximeerd worden. Beesel heeft met dit besluit alvast een standpunt ingenomen richting regionale besluitvorming in december dit jaar.
De Investeringsagenda is een gezamenlijke ontwikkelingen van de 8 gemeenten in Noord-Limburg. Het draagt bij aan de centrale ambitie om in 2025 de gezondste regio van Nederland te zijn.

6. Collegevoorstel Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021

Met dit collegebesluit mogen de winkels in de gemeente Beesel voortaan op zon- en feestdagen een uur eerder opengaan. Het verzoek werd ingediend door de plaatselijke supermarkteigenaren, in verband met de verkoop van versproducten in de ochtenduren. Dit betekent in de praktijk dat de supermarkten voortaan om 9 uur hun deuren mogen openen. De winkels in de gemeente mochten sinds 2010 op zon- en feestdagen al open zijn van 10-18uur.

7. RIB - resultaten haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum

Een Circulair Ambachtscentrum in Beesel is op dit moment niet haalbaar. Dat is de conclusie van het onderzoek dat in opdracht van het college is uitgevoerd, naar aanleiding van een motie van de raad. Daarin kreeg het college de opdracht de haalbaarheid van een kringloopwinkel te onderzoeken. Deze opdracht is vervolgens verbreed tot een onderzoek naar een Circulair Ambachtscentrum.  Het concept is onderzocht op drie aspecten: juridische haalbaarheid, organisatorische haalbaarheid en economische haalbaarheid.  Het onderzoek wijst uit dat een Circulair Ambachtscentrum met de beoogde partners en hun wensen en uitgangspunten niet realistisch is. Het college heeft besloten de raad hierover te informeren met een Raadsinformatiebrief.

8. Collegevoorstel principeverzoek voor nieuwe woning naast Broeklaan 92

Het college heeft positief besloten op het principeverzoek van de eigenaar van het perceel ten oosten van Broeklaan 92. De eigenaar wil dit perceel graag verkopen, mét de toestemming om  op dat perceel een vrijstaande, duurzame en levensloopbestendige woning te mogen bouwen.  Het college staat, onder voorwaarden (over o.a. duurzaamheid), positief tegenover dit principeverzoek. In 2001 is al eens vergunning verleend voor de bouw van een woning op het  perceel, maar daarvan is destijds geen gebruik gemaakt.

9. Collegevoorstel verzoek om standpunt van gemeente inzake ombuigingen in begroting

De gemeente Horst aan de Maas wil de Gemeenschappelijke Regelingen bewust maken van de moeilijke financiële positie waarin gemeenten zich bevinden. Gemeente Horst aan de Maas riep de andere gemeenten in Noord-Limburg met een brief op dit streven te ondersteunen . Horst aan de Maas wil daarmee bereiken dat de Gemeenschappelijke Regelingen voorstellen doen die rekening houden met een kleinere financiële bijdrage van de regiogemeenten. Het college van Beesel heeft besloten deze oproep te steunen. Gemeenschappelijke Regelingen waarin regiogemeenten deelnemen zijn o.a. de RUD’s, de Veiligheidsregio, GR Maasveren, WAA, enz.

10. Collegevoorstel toezichthouder kwaliteit

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan de gemeente Venlo om  een toezichthouder aan te wijzen, die toezicht houdt op de naleving en kwaliteit van de Wmo. De afspraken rondom dit toezicht zijn eerder al regionaal vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.