Besluiten van burgemeester en wethouders 17 november

donderdag 19 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 17 november 2020.

4. Collegevoorstel belastingverordeningen 2021

Het college stemt in met de gewijzigde belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 en legt deze ter vaststelling aan de raad voor. De oude belastingverordeningen worden dan ingetrokken. Bekijk de belastingdruk van 2020 en 2021 in de ‘Begroting 2021 in één oogopslag’.

5. Resultaten veiligheidsmonitor 2019 (17-11-2020)

Eind 2019 heeft gemeente Beesel deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap binnen de gemeente. Meer dan 850 inwoners uit de gemeente namen deel aan het onderzoek! Uit de resultaten blijkt dat onze inwoners zich over algemeen veilig voelen in onze gemeente. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: de komende tijd gaan we samen met onze inwoners werken aan verbetering op het vlak van verkeer en sociale cohesie.

6. Subsidie Welfare 2021-2023

Nadat het Rode Kruis is in Reuver is opgeheven heeft de welfare (onderdeel Rode Kruis Reuver) de stichting “Welfare Beesel-Reuver-Offenbeek” opgericht, om de activiteiten van de welfare groep voort te zetten. Deze stichting heeft een subsidieverzoek ingediend dat is getoetst aan de Algemene subsidieverordening (ASV). De subsidiëring van het Rode Kruis is komen te vervallen. Het college heeft besloten voor de periode van 3 jaar (2021-2023) een jaarlijkse subsidie van €2184,17 te verlenen aan Stichting Welfare Beesel-Reuver-Offenbeek. De subsidie aan vrijwilligersorganisaties wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.

8. Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel

Het college heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Ouddorp 9 Beesel’ ter inzage te leggen en de raad daarover te informeren met een raadsinformatiebrief. Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bestemmingsvlak en bouwvlak met de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de aangrenzende percelen. Met de vaststelling ervan kan het ter plaatse gevestigde bedrijf Kwekerij Bouten B.V. de glasopstanden en bijbehorende loodsen uitbreiden. Gedurende 6 weken is het plan in te zien. Op onze website vindt u het ontwerp bestemmingsplan in het overzicht bestemmingsplannen

10. Jaarplan Investeringsagenda Trendsportal V3.0

In de periode december 2017 – februari 2018 hebben acht Noord-Limburgse gemeenteraden de regionale Mobiliteitsvisie Noord- Limburg vastgesteld onder de naam Trendsportal. Trendsportal zet een verschuiving in gang van meer traditionele infraprojecten naar andersoortige projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Het college stemt in met het Jaarplan 2021 van Trendsportal. Projecten die zijn terug te vinden in het uitvoeringsprogramma zijn bijvoorbeeld het bevorderen van actieve mobiliteit, het verhogen van de verkeersveiligheid, het bijdragen aan de energietransitie en het stimuleren van economische groei.

11. RMO Overeenkomst v2.0

Acht Noord-Limburgse gemeenten werken met elkaar samen op het gebied van verkeer en vervoer onder de naam “Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Noord-Limburg”. Het college heeft besloten deze samenwerking voort te zetten en in te stemmen met de nieuwe “Samenwerkingsovereenkomst RMO-Trendsportal”. In deze samenwerkingsovereenkomst is de hernieuwde aanpak verankerd voor onbepaalde tijd. Ieder kalenderjaar evalueren de acht partijen de opzet en uitvoering van de overeenkomst. Verder leggen ze ieder jaar in een Jaarplan de inhoudelijke ambities en de bemensing van het Programmateam Trendsportal/RMO vast.