Besluiten van burgemeester en wethouders 3 november

donderdag 12 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 3 november 2020.

2. RIB Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

In december 2019 heeft de Raad de visie Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de voortgang in het uitvoeringsprogramma met een raadsinformatiebrief.


3. RIB 22-10-2020 afkoppelen hemelwater gemeentelijke gebouwen

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over het “afkoppelen van hemelwater van gemeentelijke gebouwen” met een raadsinformatiebrief. In verband met te hoge kosten wordt de hemelwaterafvoer bij gymzaal Offenbeek en Zalencentrum De Schakel voorlopig niet afgekoppeld van het riool. Als er in de toekomst in de buurt van de gymzaal Offenbeek en Zalencentrum De Schakel werkzaamheden plaatsvinden waarmee het afkoppelen van het hemelwater gecombineerd kan worden, dan wordt het hemelwater op deze twee locaties afgekoppeld. Bij alle andere gemeentelijke gebouwen zijn de hemelwaterafvoeren al afgekoppeld van het riool.

4. Bezwaar tegen besluit van 28-1- 2020 voor het kappen van 9 beuken OV 2020-19

De 9 beuken aan de Oude Baan veroorzaken een onveilige situatie voor de aanwonenden en hebben een verminderde conditie. Het college heeft eerder een omgevingsvergunning verleend voor de kap van deze bomen, waartegen bezwaar is ingediend door de Bomenstichting. De Bezwarencommissie adviseert dat bezwaar ongegrond te verklaren. Het college neemt dat advies over en besluit binnen 4 maanden te starten met de herplant van winterlindes met een minimale stamomtrek van 18 cm. De Gemeente gaat de 9 beuken kappen, het voetpad recht leggen en de plantsoenen herinrichten.