Besluiten van burgemeester en wethouders 27 oktober

donderdag 12 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 27 oktober 2020.

(Her)benoeming leden adviescommissie Sociaal Domein

De Adviescommissie Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van het college en bestaat uit 10 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden en de voorzitter van de ASD worden voor een periode van twee jaar door het college benoemd. Ter vervanging van twee aftredende leden, heeft de commissie twee nieuwe personen voorgedragen. Eén lid van de commissie stelt zich opnieuw voor een periode van twee jaar beschikbaar. Het college stemt in met de (her)benoeming van deze drie leden voor de Adviescommissie Sociaal Domein.

Subsidiering en werkafspraken voorschoolse voorzieningen aangepast

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor inzet van kwalitatief goede voorschoolse educatie voor peuters met een VVE-indicatie. Op 1 augustus 2020 is landelijk besloten het aanbod uit te breiden van 10 naar 16 uur per week. Daarom heeft Gemeente Beesel ook de bijbehorende subsidiering en werkafspraken met de kinderopvangorganisaties aangepast. Aanbieders in onze gemeente zijn Spring en ‘t Rovertje. De wettelijke ingangsdatum is 1 augustus 2020, maar door de coronacrisis is het invoeringsproces vertraagd. Met de aanbieders is afgesproken dat zij vanaf augustus op de locaties het maximaal beschikbare aantal uren aanbieden en per 1 januari 2021 de volledige 16 uur.