Besluiten van burgemeester en wethouders

dinsdag 27 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. U leest hier een samenvatting van de openbare besluiten die het college tijdens de vergadering genomen heeft. De complete besluitenlijst vindt u in de B&W publicatie van 13 oktober 2020

4. Beleidsregel (pré)mantelzorg

Langer thuis kunnen wonen, meedoen en zorgen voor elkaar zijn speerpunten van gemeente Beesel. Om dat mogelijk te maken, is deze beleidsregel ontwikkeld. De regeling heeft tot doel een oplossing te bieden aan mensen die graag tijdig voorbereid zijn op een verwachte mantelzorg-situatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een chronische aandoening hebben die zich verder ontwikkelt of ouderen boven 65 jaar. Zij zoeken alvast een passende woning voor de komende, nieuwe situatie. Een (pré)mantelzorgwoning biedt hier een mogelijke oplossing.

5. Project: toekomst school ’t Spick Beesel

Het college heeft besloten de gemeenteraad te informeren over 'Toekomst school ’t Spick Beesel' met een raadsinformatiebrief (PDF, 184.8 kB).

6. Regionale zienswijze ontwerp POVI

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De Provincie Limburg moet dan beschikken over een Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Die richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, landschap en cultureel erfgoed. De Provincie Limburg heeft een ontwerp POVI opgesteld en ter inzage gelegd. Samen met de andere gemeenten in de regio Noord-Limburg, verstuurt de gemeente Beesel een gezamenlijke zienswijze daarop. Het college stemt in met het versturen van de regionale zienswijze die is opgesteld en dient geen aanvullende lokale zienswijze in.           

7. Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Krommenhoek 3a

Het college heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan Krommenhoek 3a ter inzage te leggen. Het plan maakt het vergroten van het bouw- en bestemmingsvlak 'Wonen' en de bestemming 'Tuin' mogelijk. Doel van de aanvrager is het realiseren van een paardenstal (niet zijnde bedrijfsmatig) op en nabij het perceel Krommenhoek 3a in Reuver. Gedurende 6 weken is het plan in te zien. Op onze website vindt u het ontwerp bestemmingsplan Krommenhoek 3a in het overzicht bestemmingsplannen.