Begroting 2021: structureel evenwicht door keuzes te maken

dinsdag 13 oktober 2020

Het college van B&W presenteert de raad de begroting voor 2021. Geen sinecure in deze economisch en maatschappelijk roerige tijd. Beesel koerst dan ook op stabiliteit en toekomstbestendigheid. Dankzij slimme keuzes en besparingen lukt dat zonder concessies te doen aan bestaande ambities. Bovendien blijft de impact op de portemonnee van de Beeselse inwoner beperkt. De gemeenteraad neemt in de vergadering van 12 november een besluit over de begroting.

Structureel evenwicht

Gemeente Beesel wil ook op de lange termijn een structureel financieel evenwicht. De gemeente ziet haar taken lokaal steeds verder toenemen door decentralisaties en wetswijzigingen. Die gaan bovendien gepaard met kortingen in het gemeentefonds. Tegelijkertijd zijn er hogere kosten in de beleidsvelden Jeugd, Wmo, en Participatie en dan is er natuurlijk het effect van de coronacrisis. Naast het zorgvuldig afwegen van uitgaven zijn extra inkomsten nodig. Die komen deels uit cofinanciering en subsidies, aangevuld uit de gemeentelijke belastingen. Vorig jaar werd afgesproken de ozb-stijging in volgende jaren te beperken tot 3%. Dat blijft zo. Ook gaat de gemeente in 2021 door met de teruggaaf op de rioolheffing; elk huishouden ontvangt € 60. Om de afvalinzameling en –verwerking kostendekkend te houden, moeten veel gemeentes de afvalstoffenheffing verhogen. Dat geldt ook voor Beesel. Desondanks blijven de woonlasten ruim onder het Limburgse gemiddelde. In deze zware economische tijd door de coronacrisis, gaat de toeristenbelasting voor 2021 niet meer omhoog dan vorig jaar besloten. In 2022 volgt een lichte aanvullende stijging om zo de lasten eerlijk te verdelen over inwoners en bezoekers van de gemeente.

De begroting wordt besproken in de commissievergadering van 27 oktober. Klik hier voor de link naar de vergaderstukken. De gemeenteraad neemt een besluit tijdens de vergadering van 12 november.