Commissievergadering 2 december

maandag 25 november 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag,
2 december 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: dhr. P. Jacobs
Griffier:  dhr. P.P. Moors

 1. Opening;
 2. Mededelingen en vaststellen agenda;
 3. Vaststelling verslag commissievergadering 30 september en 28 oktober 2019;
 4. Consultatie uitgangspunten Regionale Energie Strategie;
 5. Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden, veegplan 2019;
 6. Vaststelling bestemmingsplan Kesselseweg 43, Reuver;
 7. Vaststelling bestemmingsplan Rustoord, Reuver;
 8. Herziening exploitatieopzet grondbedrijf 2019;
 9. Vaststelling beleidsvisie toekomstbestendige centra gemeente Beesel en schetsontwerp kern Reuver, kennis nemen van uitvoeringsprogramma;
 10. Wijziging gemeenschappelijke regeling BsGW;
 11. Tweede bestuursrapportage 2019;
 12. Belastingverordeningen 2020;
 13. Aanpassing verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel in verband met inwerkingtreding van de Wnra;
 14. Sluting.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.