Commissievergadering begrotingsbehandeling

maandag 21 oktober 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op 28 oktober 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: drs. W.G.H.M. Rutten
Griffier:  P.P. Moors


1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Definitieve vaststelling agenda;
4. Programmabegroting 2020;
5. Sluiting.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.