Raadsvergadering 21 oktober

maandag 14 oktober 2019

Agenda van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Beesel op maandag, 21 oktober 2019 om 19.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: drs. W.G.H.M. Rutten
Griffier:  P.P. Moors

  1. Opening;
  2. Mededelingen: Nieuws uit (regionale) werkgroepen/gemeenschappelijke regelingen;
  3. Definitieve vaststelling van de agenda;
  4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 16 september 2019;
  5. Ingekomen stukken;
  6. Vaststellen financiële verordening gemeente Beesel 2019;
  7. Vaststellen verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Beesel 2019;
  8. Behandeling rekenkamerrapport ‘Arm in Beesel’;
  9. Rondvraag;
  10. Sluiting.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Wijziging raadsagenda
Duurzaamheid is een van de speerpunten van het beleid van de gemeente Beesel. Gezien het zorgvuldige proces van een gezamenlijke voorbereiding is besloten om dit onderwerp nog niet te bespreken tijdens de raadsvergadering van 21 oktober a.s. Het onderwerp is daarom van de agenda gehaald.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.