Besluitvormende raadsvergadering 16 september

maandag 9 september 2019

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 16 september 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: drs. W.G.H.M. Rutten
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

 1. Opening;
 2. Mededelingen: nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen;
 3. Definitieve vaststelling van de agenda;
 4. Vaststelling van de besluitenlijst van de reguliere raadsvergadering op 1 juli en de buitengewone raadsvergadering op 8 juli 2019;
 5. Ingekomen stukken;
 6. Actualisatie verordening startersleningen gemeente Beesel;
 7. Vaststellen POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en regionaal ruimtelijk kwaliteitskader;
 8. Eervol ontslag griffier & aanstelling Esther Apeldoorn tot onbezoldigd ambtenaar in algemene dienst belast met ambtelijke ondersteuning vertrouwenscommissie;
 9. Benoeming interim-griffier;
 10. Aanpassing verordening vertrouwenscommissie;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.