Commissievergadering 4 september

maandag 26 augustus 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 4 september 2019 om 19:30 uur in de Witte Stein aan de Keulseweg 193 te Reuver.

Voorzitter: mevr. A. Huijs
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

  1. Opening;
  2. Mededelingen;
  3. Vaststelling verslag commissievergadering 17 juni 2019;
  4. Actualisatie verordening startersleningen gemeente Beesel;
  5. Vaststellen POL-uitwerking regionale visie land- en tuinbouw Noord-Limburg en regionaal ruimtelijk kwaliteitskader;
  6. Sluiting.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.