Raadsvergadering 1 juli

maandag 24 juni 2019

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 1 juli 2019 om 20:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Let op: de vergadering begint een uur later dan gebruikelijk!

Voorzitter: dhr. W.G.H.M. Rutten
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

 1. Opening;
 2. Mededelingen;
  • Nieuws uit regionale werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
 3. Definitieve vaststelling van de agenda;
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 3 juni 2019;
 5. Ingekomen stukken;
 6. Begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
 7. Programmarekening 2018;
 8. Eerste bestuursrapportage 2019;
 9. Visie Recreatie en Toerisme 2019-2023;
 10. Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel’;
 11. Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Beesel 2019;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.


Aansluitend vragenhalfuur publieke tribune

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.