Commissievergadering 17 juni

woensdag 12 juni 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 17 juni 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: mevr. A. Huijs, MSc.
Griffier: drs. E. Apeldoorn-Feijts

 1. Opening;
 2. Mededelingen;
 3. Vaststelling verslag commissievergadering 20 mei 2019;
 4. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op jaarrekening 2018 e begroting 2020 GR VRLN;
 5. Vaststellen jaarrekening 2018;
 6. Vaststellen 1e bestuursrapportage 2019;
 7. Vaststellen uitgangspunten perspectiefgesprek t.b.v. begroting 2020;
 8. Visie recreatie en toerisme;
 9. Vaststellen paraplu-bestemmingsplan Hoogzitten gemeente Beesel;
 10. Actualisatie en gevolgen rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;
 11. Sluiting.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.