Besluitvormende raadsvergadering

maandag 27 mei 2019

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 3 juni 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Plv. voorzitter: dhr. H. van Tegelen
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

 1. Opening;
 2. Mededelingen;
 3. Nieuws uit (regionale werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
  • Definitieve vaststelling van de agenda;
 4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 25 maart 2019 en de buitengewone raadsvergadering op 24 mei 2019;
 5. Ingekomen stukken;
 6. Rekenkamerrapport “Quickscan doorwerking aanbevelingen”
 7. Intrekken verordening 'Subsidies evenementen in de gemeente Beesel';
 8. Herijking woonvisie Beesel 2016-2022;
 9. Krediet doorontwikkeling digitaal werken;
 10. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de begroting BsGW 2020 – 2024;
 11. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord;
 12. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR RUD LN;
 13. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op het jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz;
 14. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de  jaarrekening 2018 en de primaire begroting 2020 GR WAA;
 15. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord;
 16. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijzen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette;
 17. Rondvraag;
 18. Sluiting.


Aansluitend vragenhalfuur publieke tribune

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.