Commissievergadering 20 mei

maandag 13 mei 2019

Agenda van de commissievergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 20 mei 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: dhr. L. Cremers
Griffier:  drs. E. Apeldoorn-Feijts

 1. Opening;
 2. Mededelingen;
 3. Vaststellen verslag commissievergadering 11 maart 2019;
 4. Intrekken verordening Subsidies evenementen in de gemeente Beesel;
 5. Herijking woonvisie Beesel 2016-2022;
 6. Krediet doorontwikkeling digitaal werken;
 7. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de begroting BsGW 2020-2024;
 8. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord;
 9. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord;
 10. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz;
 11. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op jaarrekening 2018 en de primaire begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling WAA;
 12. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord;
 13. Gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette;
 14. Sluiting.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Spreekrecht:

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden:

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.