Tervisielegging ontwerp Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel

maandag 4 februari 2019

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat met ingang van 7 februari 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de afdeling Algemene Zaken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het Paraplubestemmingsplan Hoogzitten Buitengebied Beesel in ontwerp.

Het plan verruimt de mogelijkheden om hoogzitten in het buitengebied te plaatsen ten behoeve van het observeren en jagen op dieren in het kader van het faunabeheer. 

Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPHoogzitten-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer mr. M.T.A. Hölzmann van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.