Verdacht signaal?

Heeft u vermoedens van ondermijning? Meld dit dan bij de politie of gemeente. Meldt u liever anoniem? Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem via Meld Misdaad Anoniem of telefoonnummer: 0800-7000. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten zijn drugsproductie (synthetische drugs of hennepteelt), mensenhandel en – smokkel, criminele motorbendes, misbruik en fraude binnen de vastgoedsector, witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling aanpak ondermijning

Gemeente Beesel vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over hoe we omgaan met persoonsgegevens binnen de aanpak van ondermijning. Daarom is er een privacy protocol vastgesteld.

De regiodeal, interventieteam ACT! en bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg’

De gemeenten binnen de regio Noord-Limburg werken samen om de gezondste regio te worden. Gezond is ook veilig en leefbaar. Binnen het programma veiligheid is daarom een aantal regionale projecten gestart met het oog op de aanpak van ondermijning. We voeren integrale controles uit, zijn bezig met een keurmerk veilig buitengebied en starten in 2022 met de campagne ‘Kijk niet weg’.
Kijk voor meer informatie op de website van Regio Noord-Limburg (rn-l).

Flexibel Regionaal Interventieteam (FRIT)

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren is een Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) opgezet. Het betreft een pilot project dat opereert onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Het FRIT richt zich op de aanpak van misstanden rondom arbeidsmigranten waarbij werkgevers/inleners, uitzenders/arbeidsbemiddelaars en huisvesters van arbeidsmigranten zijn betrokken. Ook de gemeente Beesel neemt deel aan dit pilot project.

Voor de arbeidsmigranten is het belangrijk dat ze op een goede en veilige wijze worden gehuisvest, passend binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast is het van belang dat ze weten wat hun rechten en plichten zijn in Nederland, dat ze niet uitgebuit worden en dat de werkomstandigheden voldoen aan de normen die wij hieraan in Nederland stellen. De inzet van het FRIT is gericht op die huisvesters, uitzenders/arbeidsbemiddelaars en werkgevers/inleners die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee regels overtreden. Daarnaast wordt ook een eventuele samenhang tussen risicovolle partijen in kaart gebracht en is ook regionale samenwerking van groot belang. Het komt namelijk vaak voor dat een arbeidsmigrant in een andere gemeente woont dan waar hij/zij werkt. Alleen door in te zetten op een aanpak in samenhang kunnen we komen tot structurele verbeteringen.

Met de inzet van het FRIT wordt een pilot uitgevoerd met een looptijd van één jaar in de regio Noord-Limburg, onder opdrachtgeverschap van de Nederlandse Arbeidsinspectie.