De regelgeving rondom de bescherming en velling van bomen bestaat uit de volgende stukken:

Lijst Beschermde houtopstanden

De gemeente heeft de Lijst Beschermde houtopstanden opgesteld. De bomen op deze lijst zijn extra waardevol en willen we voor een lange periode behouden. Dit kunnen houtopstanden zijn in gemeentelijk of particulier bezit.

Beleidsregel bescherming en velling houtsopstanden 2019

In de beleidsregel leest u hoe we de voorgenomen veiling beoordelen en hoe de Lijst Beschermde houtsopstanden geactualiseerd moet worden.

Bomenverordening 2019

De gemeentelijke bomenverordening geldt binnen de grenzen van de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom in tuinen en erven, voor rijen met minder dan 20 bomen en voor houtopstanden kleiner dan 10 are.

Weet u nog een waardevolle boom?

De Lijst Beschermde houtopstanden is tot stand gekomen door een uitgebreide gemeentelijke inventarisatie. Maar het zou kunnen zijn dat de lijst toch niet volledig is. Mist u een boom in de Lijst Beschermde houtopstanden? Dan horen wij dat graag. Stuur een e-mail naar info@beesel.nl o.v.v. Beschermde houtopstanden.

Geef daarbij zoveel mogelijk informatie over de boom, met minimaal de locatie en een foto van de betreffende boom / bomen. Wij zullen de houtopstand(en) bezoeken en beoordelen. Uiteindelijk beslist het college of de boom/bomen op de Lijst worden opgenomen.