Besluitvormende raadsvergadering 17 februari 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Agenda

4 - Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 16 december 2013

5 - Ingekomen stukken

6 - evaluatie Heerstraat | Kesselseweg

7 - Papierloos vergaderen raadsperiode 2014 - 2018

8 - Uitgangspunten begroting 2015

9 - Vaststelling Handhavings- en sanctiekader Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2014-2018|Preventieplan alcohol (art. 43a DHW)

10 - Beleidsvisie Recreatie & Toerisme

11 - Vaststellen Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 en bijbehorende PlanMER en instemmen met de beantwoording van de ingediende inspraakreacties.

12 - Woonwagencentrum

13 - Verzoek WoonGoed 2-Duizend achtervang herfinanciering leningen

14 - Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015 - 2018

15 - Kaders subsidiering muziekonderwijs

16 - Doortrekking (recreatieve) fietsverbinding Hovergelei via Kesselseweg tot aan veerpont

17 - te nemen besluit op bezwaar voorkeursrecht

18 - Bebouwde kom grenzen

19 - Invoering risicoanalyse integriteit benoemingsprocedure kandidaat-wethouders

20 - Raadsvoorstel '1e gewijzigde verordening OZB Beesel 2014'

21 - Initiatiefvoorstel HSV De Paardenvriend

22 - Begrotingswijzigingen februari 2014

23 - Rondvraag

24 - Sluiting