Besluitvormende raadsvergadering 3 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 25 maart 2019 en de butiengewone raadsvergadering op 24 mei 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Onderzoeksrapport rekenkamercommissie 'Doorwerking'

7 - Intrekken verordening 'Subsidies evenementen in de gemeente Beesel'

8 - Herijking woonvisie Beesel 2016-2022

9 - Bedrijfsvoering 'basis op orde'

10 - Zienswijze begroting BsGW 2020 - 2024

11 - Jaarrekening 2018 en de begroting 2020Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

12 - Ontwerpbegroting 2020, kadernota 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)

13 - Zienswijze op jaarverslag 2018, begroting 2019-1, begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 Omnibuzz

14 - Jaarrekening 2018 en zienswijze op de primaire begroting 2020 GR WAA

15 - Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg Noord

16 - Zienswijzen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas Swalm Nette

17 - Rondvraag

18 - Sluiting