Raadscommissievergadering 20 januari 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterJ.E.F. van Tegelen

Plenair: agendapunten 1 t/m 3
Tafel 1: agendapunten 4 t/m 11
Tafel 2: agendapunten 12 t/m 17
(voorzitter tafel 2: dhr. B. Hackert)
(locatie tafel 2: commissiekamer)

Agenda

0 - Agenda commissievergadering d.d. 20 januari 2014

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststellen verslag d.d. 2 december 2013

4 - Papierloos vergaderen raadsperiode 2014 - 2018

5 - Uitgangspunten begroting 2015

6 - Vaststelling Handhavings- en sanctiekader Drank- en Horecawet gemeente Beesel 2014-2018|Preventieplan alcohol (art. 43a DHW)

7 - Raadsvoorstel '1e gewijzigde verordening OZB Beesel 2014'

8 - Beleidsvisie Recreatie & Toerisme

9 - Vaststellen Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030 en bijbehorende PlanMER en instemmen met de beantwoording van de ingediende inspraakreacties.

10 - Woonwagencentrum

11 - Verzoek WoonGoed 2-Duizend achtervang herfinanciering leningen

12 - Sluiting tafel 1

13 - Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015 - 2018

14 - Kaders subsidiering muziekonderwijs

15 - evaluatie Heerstraat | Kesselseweg

16 - Doortrekking (recreatieve) fietsverbinding Hovergelei via Kesselseweg tot aan veerpont

17 - te nemen besluit op bezwaar voorkeursrecht

18 - Bebouwde kom grenzen

19 - Sluiting tafel 2