Besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2014

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd20:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Amendement PvdA

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 26 mei 2014

5 - Ingekomen stukken

6 - Programmarekening 2013

7 - Vaststellen 'Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders gemeente Beesel 2014'

8 - Ontwerp van wijzigingen behorende bij de ontwerp-wegenlegger.

9 - Jaarstukken 2013 en begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren

10 - Leerlingenvervoer,hernieuwde vaststelling "Verordening Leerlingenvervoer gemeente Beesel"

11 - Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein

12 - Gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen begroting 2015 Veiligheidsregio Noord

13 - Raadsvoorstel verslag workshop strategisch reservebeleid en kaders Investeringsreserve

14 - Actualisatie verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel

16 - Raadsvoorstel begrotingswijzigingen juni 2014

17 - Rondvraag

18 - Sluiting