Besluitvormende raadsvergadering 18 december 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering op 30 oktober 2017 en de Algemene Beschouwingen op 6 en 9 november 2017

5 - Ingekomen stukken

6 - Richtinggevend kader toekomst accommodaties|voorzieningen gemeente Beesel

7 - Raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL-uitwerkingen

8 - Acualisering kadernota paragraaf E Verbonden partijen

9 - Belastingverordeningen 2018

10 - Tweede bestuursrapportage 2017

11 - Nota Reserves en Voorzieningen 2017

12 - Controleprotocol 2017

13 - Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2017.

14 - Veiligheidsregio Limburg-NoordBestuursrapportage januari t|m juni 2017 + begrotingswijziging nr 2 van 2017

15 - Actualiseren verordeningen en beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

16 - Vaststellen begrotingswijzigingen december 2017

17 - Rondvraag

18 - Sluiting