Raadscommissievergadering 4 december 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterG.T.P.M. Derks

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen en goedkeuring verslag d.d. 9 oktober 2017

3 - Richtinggevend kader toekomst accommodaties|voorzieningen gemeente Beesel

4 - Acualisering kadernota paragraaf E Verbonden partijen

5 - Belastingverordeningen 2018

6 - Tweede bestuursrapportage 2017

7 - Nota Reserves en Voorzieningen 2017

8 - Herziening exploitatieopzetten grondbedrijf 2017.

9 - Veiligheidsregio Limburg-NoordBestuursrapportage januari t|m juni 2017 + begrotingswijziging nr 2 van 2017

10 - Raadsconsultatie 1e actualisatie Bestuursafspraken POL-uitwerkingen

11 - Actualiseren verordeningen en beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ

12 - Sluiting