Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum 1 december 2021
OnderwerpAanvraag omgevingsvergunning voor het Project 'Herinrichting Huilbeek en realisatie groene buffer' te Beesel
OnderwerpOp 1 december 2021 is de raadsconsultatiebrief inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het Project 'Herinrichting Huilbeek en realisatie groene buffer' te Beesel toegezonden aan de raadsleden. - Samen Verder verzoekt het voorstel aan de raad te houden met de volgende motivering: "Samen Verder wil dit stuk aan de raad houden. Reden hiervoor zijn: de stukken zijn niet compleet. Het nog niet aangeleverde stuk wordt naderhand nog ter goedkeuring aangeleverd. De vraag die Samen Verder daarbij heeft is , wie keurt dat stuk dan? Als het traject mogelijk al loopt welk nut heeft het nog om het stuk nog ter goedkeuring aan te leveren. Het gebied waar het om gaat betreft ook beschermd dorpsgezicht. De tijd die voor afdoening van een raadsconsultatie staat, te weten 5 werkdagen, is te weinig om na te gaan of ook de omwonenden c.q. de gemeenschap hierbij betrokken is. Daarnaast is de raad in het voortraject van dit omvangrijke project op geen enkele manier geïnformeerd." - VLP heeft aangegeven dat de casus niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd; - CDA en Beeselse Lijst hebben niet gereageerd. Met dit resultaat handelt het college de omgevingsvergunningprocedure nu verder af.

Bijlage(s)