Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitelStatus
Besluitvormende raadsvergadering 11-7-2022
9 Kadernota 2023
Wijziging kadernota 2023 (A2)aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-7-2022
9 Kadernota 2023
Wijziging kadernota 2023 (350.000 euro) (A1)verworpen
Besluitvormende raadsvergadering 7-3-2022
5 Locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel
Locatie Kerkstraat (A3)verworpen
Besluitvormende raadsvergadering 7-3-2022
5 Locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel
Locatiekeuze huisvesting basisschool Beesel (A2)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 7-3-2022
5 Locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel
Scenario uitwerking basisschool Beesel (A1)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 7-3-2022
8 Bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek
Zienswijze ProRail (A4)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 13-12-2021
12 Belastingverordeningen 2022
Onroerende-zaakbelastingen 2022verworpen
Besluitvormende raadsvergadering 13-12-2021
12 Belastingverordeningen 2022
Afvalstoffenheffingverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 13-12-2021
7 Verordeningen sociaal domein (Jeugd Participatie Wmo)
Wederkerigheid WMO en Jeugdzorgaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Continuering inzet gedragswetenschapper (A1)aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Bedrijvencontactfunctionaris (A2)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Herontwikkeling van de kloostertuin; een gezamenlijke verantwoordelijkheid (A3)aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
(Snel)fietsroute Beesel-Venlo sober en doelmatig (A5)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Zero Based Budgetting (A4)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Toeristenbelasting (A6)ingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Onroerende-zaakbelastingen (A7)verworpen
Besluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
Afvalstoffenheffing (A8)verworpen
Besluitvormende raadsvergadering 11-10-2021
11 Bestemmingsplan herontwikkeling Parklaan Reuver
Amendement (A1) correctie bedragen - mondeling amendementaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-10-2021
11 Bestemmingsplan herontwikkeling Parklaan Reuver
Amendement (A2) Doelgroep woningen herontwikkeling Parklaanaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 12-7-2021
5 Kadernota sociaal domein
Amendement kadernota sociaal domein - betaalbaarheidaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 12-7-2021
8 Jaarrekening 2020
Amendement Jaarrekening 2020 - Samen Verderverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
6 Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)
Amendement A1 zienswijze begroting 2021 MGR SDLN - Samen Verderaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
6 Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)
Amendement (A2) Indexering - CDAaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
7 Herstelplan sociaal domein
Amendement (A4) Herstelplan sociaal domein in relatie tot collegebesluiten - Samen Verderingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
7 Herstelplan sociaal domein
Amendement (A3) Herstelplan sociaal domein - CDAingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
7 Herstelplan sociaal domein
Amendement (A5) Herstelplan sociaal domein - CDA en Samen Verderaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
7 Herstelplan sociaal domein
Amendement (A6) Inkomenstoets hulp in de huishouding - VLPverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 26-4-2021
6 Detailhandelsbeleid
Detailhandelsbeleidingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
11 Oplossing scheur ondiep Zwembad De Bercken
Amendement Creatie voorziening zwembad De Bercken Beeselse Lijstverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 25-1-2021
7 Resultaten duurzaamheidsonderzoek Rekenkamercommissie
Duurzaamheidsrapport Rekenkamercommissieingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 25-1-2021
9 Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021
Aanpassing raadsvoorstel verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Circulair ambachtscentrumingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Komborden gemeente Beesel in het Nederlands en Limburgsaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Alternatieve grensovergangverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Subsidie muziekonderwijsaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Functiewaarderingaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Herzien amendement circulair ambachtscentrumaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Woonwerkvergoedingaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
12 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Beesel 2020
Gelijke beloning fractievertegenwoordigers en raadsleden als lid van de Rekenkamercommissieaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
18 Tender locatie Parklaan
Einde geheimhouding tender locatie Parklaanaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 2-6-2020
9 Verkeersproef Reuver
Herziening verkeersproefaangenomen
Raadsvergadering 27-1-2020
8 Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)
Geen windmolens in Meerlebroekverworpen
Raadsvergadering 27-1-2020
8 Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie Beesel (Kode Beesel)
Uitbreiding zonneparkinitiatievenaangenomen
Raadsvergadering 16-12-2019
6 Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
Visiedocument toekomstbestendige centraaangenomen
Raadsvergadering 16-12-2019
7 Schetsontwerp kern Reuver
Schetsontwerp kern Reuveraangenomen
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
OZB gebruikersbelastingingetrokken
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Budget sterk team Beeselverworpen
Besluitvormende raadsvergadering 21-10-2019
7 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel (213a-verordening)
Frequentie onderzoeken 213aaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Ondernemer vacaturesingetrokken
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
LOPaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Samenwerking gemeente Brüggenaangenomen
Raadsvergadering 29-1-2018
7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Versnelling regenwaterafkoppeling accommodatiesingetrokken
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Taalhuisverworpen
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Olympia's Touraangehouden
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Afkoppelen hemelwateraangenomen
Raadsvergadering 29-5-2017
4 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Investering gedragen voor de toekomstaangenomen
Raadsvergadering 29-5-2017
4 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Contextrijk onderwijs in de lokale gemeenschapaangenomen
Raadsvergadering 22-5-2017
13 Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord
Parkeerplaats centrum Reuveraangenomen
Raadsvergadering 27-3-2017
0 Vergaderdocumenten.
Afvalinzameling 3ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 0ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 4ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 2ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzameling 1ingetrokken
Raadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
Afvalinzamelingaangenomen
Raadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
Beleidskader bibliotheekverworpen
Raadsvergadering 12-12-2016
11 Verzamelvoorstel actualisatie verordeningen gemeenteraad
Fractievertegenwoordigersaangenomen
Raadsvergadering 12-12-2016
11 Verzamelvoorstel actualisatie verordeningen gemeenteraad
Insprekeraangenomen
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Uitkijktorenverworpen
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Toeristenbelastingverworpen
Raadsvergadering 20-6-2016
8 Herstel gebreken vaststellingsbesluit Bestemmingsplan bebouwde gebieden.
Herstel gebreken bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 9-5-2016
7 Vaststelling woonvisie gemeente Beesel 2016-2022
Initiatieven voor woningbouwaangenomen
Raadsvergadering 9-5-2016
8 Visie begraafplaatsen
Vrije keuze begravenverworpen
Raadsvergadering 14-3-2016
7 Eenmalige financiële bijdrage aan Stichting Museum Beesel
Aanvullende voorwaarde eenmalige financiële bijdrage aan Stichting Museum Beeselaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Olympia's Touraangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Evenementenmanageraangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Borstelen trottoirs en opruimen zwerfafvalingetrokken
Besluitvormende raadsvergadering 5-10-2015
11 Plan van aanpak plangebied Kleine Solberg
Plan van aanpak plangebied Kleine Solbergaangehouden
Raadsvergadering 5-10-2015
6 Kadernota paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing, aanpassingen
Kadernota weerstandsvermogenverworpen
Raadsvergadering 13-7-2015
11 Initiatiefvoorstel 'borstelen stoepen & opruimen zwerfafval' ingediend door VLP
Borstelen en zwerfafvalingetrokken
Raadsvergadering 22-6-2015
7 Programmarrekening 2014
Programmarekening 2014verworpen
Raadsvergadering 18-5-2015
7 Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek
Participatie in onderzoek haalbaarheid huisvesting voortgezet onderwijsverworpen
Raadsvergadering 18-5-2015
8 Uitwerking initiatief burgerbos
Opstartkosten burgerbosaangenomen
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Onderhoud kapitaalgoedereningetrokken
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Lokale heffingenverworpen
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Leefbaarheid kerkdorp Beeselaangenomen
Raadsvergadering 23-6-2014
6 Programmarekening 2013
Programmarekening 2013verworpen
Raadsvergadering 17-2-2014
6 evaluatie Heerstraat | Kesselseweg
Evaluatie Heerstraat - Kesselsewegverworpen