B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

Pasfoto van B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

Taken

Portefeuille:

Beleven

  • Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen)

Fijn wonen

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Volkshuisvesting
  • Omgevingswet
  • Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp)
  • VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving)

Bedrijvig

  • Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand)
  • Grondexploitatie
  • Grond & pachtzaken

Nevenfuncties

Nevenfuncties ambtshalve (peildatum 1-4-2020) (On)bezoldigd (Indicatieve) tijdsbesteding
Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Limburg- Noord Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Economisch Domein Limburg Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ruimtelijk Domein Limburg Noord Onbezoldigd 1 bijeenkomst per maand
Lid commissie Economie en toerisme Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie RO, mobiliteit, milieu en energie Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid DB welstandsfederatie district Midden-Limburg Onbezoldigd 7 bijeenkomsten per jaar
Ons WCL Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Penningmeester Ons WCL Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Bestuurlijk Overleg Samenwerking Midden Limburg recreatie en toerisme Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid AB Omnibuzz Onbezoldigd  
Plv. lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Onbezoldigd  
Lid bestuur wethoudersvereniging Onbezoldigd 6 bijeenkomsten per jaar