B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

Pasfoto van B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

B.J.H.T. (Debbie) Heesakkers

Taken

Portefeuille:

Beleven

  • Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen)

Fijn wonen

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Volkshuisvesting
  • Omgevingswet
  • Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp)
  • VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving)

Bedrijvig

  • Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand)
  • Grondexploitatie
  • Grond & pachtzaken

Nevenfuncties

Naam / nevenfuncties peildatum 1 november 2018

(On)bezoldigd

(Indicatieve) tijdsbesteding

Nevenfuncties ambtshalve

Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Limburg- Noord

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Economisch Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

1 bijeenkomst per maand

Lid regionaal Portefeuillehouders overleg Ruimtelijk Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

1 bijeenkomst per maand

Lid commissie Economie en toerisme Euregio

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid commissie RO, mobiliteit, milieu en energie Euregio

Onbezoldigd

4 bijeenkomsten per jaar

Lid DB welstandsfederatie district Midden-Limburg

Onbezoldigd

7 bijeenkomsten per jaar

Ons WCL

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Penningmeester Ons WCL

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Bestuurlijk Overleg Samenwerking Midden Limburg recreatie en toerisme

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar

Plv. lid AB Omnibuzz

Onbezoldigd

Plv. lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

Onbezoldigd

Lid bestuur wethoudersvereniging

Onbezoldigd

6 bijeenkomsten per jaar