P. (Petra) Dassen-Housen

Pasfoto van P. (Petra) Dassen-Housen

P. (Petra) Dassen-Housen

Taken

Portefeuille:

Gemeente in gemeenschap

 • Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo)
 • Bestuurskracht
 • Strategie
 • Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden)
 • Dienstverlening
 • Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting)
 • Belastingen
 • Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid)

Veiligheid

 • Openbare orde & veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Lijkbezorging

Nevenfuncties

Naam/nevenfuncties peildatum 1 november 2018 (On)bezoldigd      (Indicatieve) tijdsbesteding
Nevenfuncties ambtshalve    
Lid AB bestuur Veiligheidsregio Onbezoldigd 20 bijeenkomsten  per jaar
Lid Euregioraad Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid Euregio Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Stuurgroep Integriteit Provincie Limburg Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid bestuur  BsGW Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Plv. lid Raad van Commissarissen WAA Groep NV en plv. lid van Bestuur Gemeenschappelijke regeling WAA Onbezoldigd  
     
Overige functies / niet ambtshalve    
Commissaris WML Bezoldigd (ca. € 6.600 bruto
+ onkostenvergoeding € 1.815 per jaar)
6-8 bijeenkomsten per jaar
Voorzitter stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Algemeen Bestuur Stichting Limburgs Landschap Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid adviescommissie Kansfonds, Hilversum Onbezoldigd 4 bijeenkomsten per jaar
Lid Rvt Philharmonie Zuid-Nederland Onbezoldigd 8 bijeenkomsten per jaar
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Onbezoldigd