Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 december 2018 het bestemmingsplan ‘Heideweg 1 Reuver’ heeft vastgesteld. Voorts heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan behelst het wijzigen van de bestemming van bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning op het perceel Heideweg 1 te Reuver.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 10 januari 2019 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage. Het plan en het besluit zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPHeideweg1-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beesel, 9 januari 2019.

bijlagen:

regels
toelichting
verbeelding

Uitgelicht

Zoeken