Onttrekking spoorwegovergang Rayerveldweg aan het openbaar verkeer

De spoorwegovergang aan de Rayerveldweg in de gemeente Beesel is een niet bewaakte overweg met openbaar gebruik. De gemeente Beesel is wegbeheerder van de Rayerveldweg. Betreffende overweg wordt door verschillende categorieën weggebruikers gebruikt.

ProRail heeft het gemeentebestuur verzocht om onttrekking aan de openbaarheid van deze overweg, op grond van de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet. Het opheffen van deze overweg wordt uitgevoerd in het kader van het NABO-programma van ProRail (verbeteren van de verkeersveiligheid bij niet-actief-beveiligde-overwegen), vooruitlopend op het project Maaslijn van de provincie Limburg.

Procedure:

Artikel 9 van de Wegenwet bepaalt dat een weg die niet in onderhoud is bij het Rijk, de provincie of een waterschap, aan het openbaar verkeer kan worden onttrokken bij een besluit van de gemeente-raad van de gemeente waarin de weg is gelegen.

Met betrekking tot de voorbereiding van het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid is op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wegenwet de procedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Ter inzage:

Ter uitvoering van deze wettelijke bepalingen moet het voornemen tot onttrekking aan het openbaar verkeer gedurende vier weken ter visie liggen. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de onttrekking aan het openbaar verkeer kenbaar te maken. De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Met ingang van 5 december 2018 ligt het verzoek van ProRail en het collegebesluit van 26 november jl. om de procedure tot onttrekking van de spoorwegovergang aan de Rayerveldweg op te starten ter inzage op het gemeentehuis.

Informatie:

Heeft u vragen over deze procedure ? Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Lex Nicoll. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 077-4749292 of via e-mail: info@beesel.nl

 

Uitgelicht

Zoeken