Verklaring omtrent het gedrag

Beschrijving

Verklaring omtrent het gedrag
Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een VOG. Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld

U kunt alleen voor uzelf een VOG aanvragen. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Hij geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die relevant zijn voor de uitoefening van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

Bijvoorbeeld: Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt en meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed krijgt de verklaring zeer waarschijnlijk niet. Dit geldt ook voor een boekhouder die veroordeeld is voor fraude. Een boekhouder die veroordeeld is vanwege rijden onder invloed, zou de verklaring weer wel kunnen krijgen. Het strafbare feit moet dus relevant zijn voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

De Wet op de justitiële documentatie is in november 2002 gewijzigd in de Wet justitiële gegevens. In deze wet is ook een regeling opgenomen voor de VOG. Daardoor is vanaf 1 april 2004 een nieuwe procedure van kracht om een VOG aan te vragen en voor de afgifte hiervan.

Hierna leest u meer over de Verklaring Omtrent het Gedrag: waarvoor u de verklaring nodig kunt hebben, hoe u de verklaring aanvraagt en ook naar welke strafrechtelijke gegevens in het onderzoek wordt gekeken.

In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd?

In diverse gevallen kan men u om een VOG) vragen. Veelal zal dit zijn in het kader van een sollicitatieprocedure. Ook kan een VOG nodig zijn voor een lidmaatschap van een schietvereniging.

Waar vraag ik een VOG aan?

U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als dat de gemeente Beesel is, moet u zijn bij de Klantenbalie. De gemeente voert de gegevens in en stuurt uw aanvraag door naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is het orgaan dat de VOG namens de Minister van Justitie afgeeft. Indien blijkt dat u niet in de GBA voorkomt, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG.

Voor het aanvragen van een VOG in verband met emigratie, een visum of werkvergunning gelden speciale regels. In plaats van of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente Beesel aan?

U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de Klantenbalie. U ontvangt dit formulier van degene die u om een VOG verzoekt. Dit is veelal een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Het aanvraagformulier is te downloaden van Internet via www.justitie.nl en op te vragen bij COVOG. (Zie de informatie aan het eind van deze pagina).

Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks bij COVOG aan

Bij een VOG-aanvraag die rechtstreeks bij COVOG moet worden ingediend, stuurt u per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier vergezeld van een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG. (Zie de adresgegevens onderaan deze brochure.)

Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de Klantenbalie van de gemeente waar u staat ingeschreven in de GBA of - in geval u in het buitenland woont - bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Indien deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin tevens aan op welk postadres u de VOG wenst te ontvangen)
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
  • een identiteitsbewijs van de gemachtigde
  • het bedrag van € 41,35

Wat kost een VOG?

De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, bedraagt € 41,35. Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. Indien u rechtstreeks bij COVOG aanvraagt, dient u het bedrag van € 41,35 over te maken op rekeningnummer 19.23.27.984 t.n.v. het Ministerie van Justitie/ Dienst Bestuurszaken/ COVOG te Den Haag o.v.v. naam aanvrager.

Mogelijkheden gratis VOG

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.

Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG’s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Hiermee is de aanvraagprocedure enorm vereenvoudigd. Vrijwilligersorganisaties hoeven niet meer te declareren, maar de vrijwilligers krijgen een digitale VOG-aanvraag direct gratis. Deze regeling duurt tot 31 december 2016 (met intentie tot verlenging) voor een maximum van 100.000 VOG’s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor meer info zie: https://www.gratisvog.nl/

Wie beslist op mijn VOG-aanvraag?

COVOG beslist namens de Minister van Justitie of u al dan niet een VOG krijgt. (Zie hieronder voor ‘bezwaar en beroep’.)

Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?

Binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag, dient u zich tot COVOG te wenden. (Zie hieronder voor contactgegevens.)

Naar welke gegevens wordt in het VOG-onderzoek gekeken?

COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over afdoening van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties. Daarnaast kan COVOG politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en kunnen inlichtingen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering worden ingewonnen. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Wanneer krijg ik een VOG en wanneer niet?

Indien uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam hebt staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

Hoe kom ik erachter waarom mijn VOG is geweigerd?

Voordat de VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot weigeren waarin de redenen van de voorgenomen weigering gemotiveerd staan aangegeven. Indien u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst. Postadres: CJD, Servicedesk, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Het verzoek tot inzage dient te worden vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs. Bij de dichtstbijzijnde rechtbank wordt u de gelegenheid geboden uw strafrechtelijke gegevens in te zien, maar u mag ze niet kopiëren. Wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de CJD, telefoonnummer 0546 834100.

Bezwaar en beroep

Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ geeft u hierover meer informatie. Deze brochure is op te vragen bij Postbus 51. (Zie hieronder voor contactgegevens.)

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?

Met vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u terecht bij de medewerkers van het Centraal Orgaan Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG). U kunt hen bereiken per post, e-mail of telefoon:

COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
E-mail: frontdesk.dbz@minjus.nl
Telefoon: 070-370 7234
Internet: www.justitie.nl

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures kunt u contact opnemen met de informatielijn van de gezamenlijke ministeries:
Postbus 51Infolijn

Telefoon 0800-8051(gratis)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
Internet: http://www.postbus51.nl
E-mail: vragen@postbus51.nl

U kunt ook contact opnemen met:
Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting
Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 070- 370 68 50
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Internet: www.justitie.nl
E-mail: voorlichting@minjus.nl

Synoniem

bewijs van schoon strafblad, geen aantekening op strafblad, afgifte verklaring van goed gedrag

Meenemen

geldig legitimatiebewijs

Wetgeving

geen

Bevoegd gezag

Rijk

Resultaat

Verklaring

Kosten

41,35

Meer info bij

VIND-gemeente, Vind- Algemene en BurgerZaken, Vind- Burgerzaken,

Uitgelicht

Verklaring onder ede of belofte

Nederlanderschap, bewijs

Bewijs van in leven zijn

Nederlandse nationaliteit, verkrijgen of afstand doen

Waarmerken kopie of afschrift

Burgerlijke stand, afschrift

Verklaring van inkomen en vermogen

Handtekening, legalisatie

Zoeken